Till innehållet

Bestämmelsen i 10 kap. 30 § andra stycket skollagen ger inte utrymme för att ta hänsyn till särskilda skäl eller en elevs eventuella behov av särskilt stöd vid bedömningen av om kommunen haft fog för sitt beslut att avslå önskemål om skolplacering.


Beslut 2018-02-21 dnr 2017:668

Beslut

Överklagandenämnden avslår överklagandet.
Beslutet får inte överklagas.

Ärendet

NNs vårdnadshavare har ansökt om att NN ska få byta skola från en fristående till en kommunal skola. X kommun beslutade den 20 november 2017 att avslå NNs ansökan om skolplacering i årskurs 6 vid Y-skolan från och med den 4 december 2017. Som skäl för beslutet angavs bl.a. att ansökan avslås på grund av ekonomiska och organisatoriska skäl.
Kommunen har i yttrande bl.a. angett följande. På Y-skolan finns en årskurs 6 med 35 elever, vilket är en överbeläggning. Det är lokalmässigt omöjligt att få plats med en elev till. Det är organisatoriskt omöjligt att dela klassen till två klasser mitt under skolåret. De har inte lärartimmar till en sådan eventuell delning, vilket skulle innebära att nyrekrytering av lärare skulle behövas. Båda dessa stora organisatoriska ändringar skulle innebära stora kostnader i hyreskostnader för ett till klassrum samt personalkostnader. Eleven har erbjudits två andra skolplaceringar vid skolor i närområdet.

NN har, genom sina vårdnadshavare, överklagat beslutet. De har i huvudsak anfört följande. NN är nu i en situation där han nästan helt är hemmasittande och den enda skola han vill gå i är Y-skolan. I detta skede är det svårt för honom att flytta till en skola han inte känner till. Han har gått i Y-skolan till och med årskurs 3 och bor granne med skolan. Den utgör därför en trygg miljö för honom. Det är i nuläget omöjligt för honom att börja i en annan skola. Han får inte det stöd han behöver i sin nuvarande skola.

Skälen för beslutet

Gällande bestämmelser
Av 10 kap. 30 § första stycket skollagen (2010:800) framgår att en elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet.

Av 10 kap. 30 § andra stycket skollagen framgår att kommunen annars får frångå elevens vårdnadshavares önskemål om den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen eller om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.

Av 28 kap. 12 § 6 skollagen följer att ett beslut av en kommun om skolplacering enligt 10 kap. 30 § andra stycket samma lag får överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd. I förarbetena uttalas att ett beslut enligt detta stycke är av så ingripande karaktär för den enskilde att det ska kunna överklagas genom förvaltningsbesvär (prop. 2009/10:165 s. 580). Beslut enligt första stycket i samma paragraf överklagas däremot till allmän förvaltningsdomstol (laglighetsprövning, se 28 kap. 18 § första stycket skollagen).

Överklagandenämndens bedömning
I förarbetena till bestämmelsen (prop. 1992/93:230 s. 73) anges bl.a. följande om innebörden av begreppet organisatoriska eller ekonomiska svårigheter. ”Om ett önskemål skulle leda till betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen skall kommunen kunna bortse från önskemålet. För att kommunen skall kunna bortse från önskemålet måste svårigheterna vara betydande. Det självklara fallet är att skolan inte har plats för alla som vill gå där.”

Den rätt för en elevs vårdnadshavare att välja skola som kommer till uttryck i skollagen innebär enligt Överklagandenämndens mening inte att kommunen är skyldig att utforma sin skolorganisation efter deras önskemål. X kommun har anfört att Y-skolan inte har plats för fler elever i årskurs 6. Det har inte fram¬kommit något som ger Överklagandenämnden skäl att ifrågasätta denna uppgift.

NN kan således inte få plats i Y-skolan med mindre än att kommunen flyttar en annan elev som redan är placerad där. Detta är inte möjligt eftersom en elev som placerats i en viss skola som huvudregel har rätt att gå kvar där de årskurser som finns på skolenheten (jfr 10 kap. 31 § skollagen).

Det får därmed anses ha förelegat betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter att tillgodose vårdnadshavarnas önskemål om placering för NN vid Y-skolan (jfr Överklagandenämndens beslut den 31 mars 2016, dnr 2015:550). Vad vårdnadshavarna anfört i övrigt föranleder inte någon annan bedömning. Överklagandet ska därför avslås.

Upplysningsvis ger bestämmelsen i 10 kap. 30 § andra stycket skollagen inte utrymme för att ta hänsyn till särskilda skäl eller en elevs eventuella behov av särskilt stöd vid bedömningen av om kommunen haft fog för sitt beslut att avslå NNs önskemål om skolplacering.

På Överklagandenämndens vägnar
Niklas Schüllerqvist

Beslutet har fattats av Niklas Schüllerqvist, ordförande i nämnden. Juristen Christine Lundgren och kanslichefen Anna-Karin Lundgren har varit med vid den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet.