Till innehållet

En elev som uppfyllde det andra urvalskriteriet i kommunens prioriteringsordning har beretts plats vid den önskade skolan då kommunen inte har haft någon annan grund för att neka eleven önskad placering


Beslut 2018-09-06 dnr 2018:681

ÖVERKLAGADE BESLUT

Beslut den 22 mars och den 17 april 2018 om skolplacering

Beslut

Överklagandenämnden bifaller överklagandet och förordnar att NN ska beredas plats vid X skola höstterminen 2018.
Beslutet får inte överklagas.

Ärendet

X kommun beslutade den 22 mars 2018 och 17 april 2018 att avslå NNs ansökan om placering i förskoleklass vid X skola inför höstterminen 2018 och istället placera honom vid Y skolan. Som skäl för beslutet angavs följande. Beslutet är fattat i enlighet med 9 kap. 15 § andra stycket skollagen (2010:800). Valet av skola har inte kunnat tillgodoses då skolan inte har tillräcklig plats för alla sökande, varvid ett urval har skett. De urvalskriterier som har använts är syskonförtur och närhet.
NN har, genom sina vårdnadshavare, överklagat beslutet. De har i huvudsak anfört följande. X skolan ligger närmast deras hem och NN har äldre syskon på skolan. De bor även i området som tillhör X skolan enligt kartan som fanns publicerad på X kommuns hemsida fram till och med den 3 april 2018. Det stämmer inte att X skolan inte skulle klara av fler än 26 elever per klass. Tidigare läsår har kommunen tagit emot både 27 och 28 elever per klass.

X kommun har i yttranden till Överklagandenämnden i huvudsak anfört följande. X skola kan ta emot 52 elever i förskoleklass i två parallella klasser. Salarna är lämpade för 25-26 elever och därför har ett tak satts på 26 elever per klass. För att kunna öka elevantalet på X skola behöver skolan byggas ut och om. Detta skulle medföra betydande organisatoriska och ekonomiska svårigheter för X kommun. Inför hösten 2018 fick vårdnadshavarna ett välkomstbrev där den blivande eleven erbjuds en föreslagen skolplacering i enlighet med det aktuella upptagningsområdet. I samma brev finns också möjlighet att välja annan skola i kommunen. 24 elever utanför upptagningsområdet sökte X skola och skolan kunde ta in tio av dessa. För att avgöra vilka av de 24 eleverna utanför skolans upptagningsområde som skulle få plats, användes syskonförtur. Då inte alla med syskonförtur kunde få plats på X skolan fick syskonförturen begränsas så att yngre syskon prioriterades framför äldre syskon. Således får elever med syskon i årskurs 1-4 plats på X skolan hösten 2018.

NN bor inte i X skolans nuvarande upptagningsområde och har inte heller fått plats på grund av syskonförturen. NN har syskon i årskurs 5 på X skolan.

X kommun har använt sig av urvalskriterier, i prioriteringsordning: 1) upptagningsområde och 2) syskonförtur. X kommun har haft en äldre och felaktig karta över upptagningsområdet för X skolan kvar på kommunens hemsida under den tid som hemsidan har uppdaterats.

Skälen för beslutet

Gällande bestämmelser

Enligt 9 kap. 15 § första stycket skollagen ska en elev placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet.
Av 9 kap. 15 § andra stycket skollagen framgår att kommunen annars får frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.
Av 28 kap. 12 § 6 skollagen följer att ett beslut av en kommun om skolplacering enligt 9 kap. 15 § andra stycket samma lag får överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd. I förarbetena uttalas att ett beslut enligt detta stycke är av så ingripande karaktär för den enskilde att det ska kunna överklagas genom förvaltningsbesvär (prop. 2009/10:165 s. 580). Beslut enligt första stycket i samma paragraf överklagas däremot till allmän förvaltningsdomstol (laglighetsprövning, se 28 kap. 18 § första stycket skollagen).

Överklagandenämndens bedömning

Får Överklagandenämnden pröva överklagandet?

Den första fråga som Överklagandenämnden ska ta ställning till är om X kommuns beslut får prövas av Överklagandenämnden, dvs. om beslutet är ett beslut om placering som grundar sig på 9 kap. 15 § andra stycket skollagen så som har anförts.

X kommun har anfört att NN inte kan tas emot på den sökta skolan eftersom det skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter att bereda plats för fler elever. X kommun har inte gjort gällande att någon annan elevs rätt till skolplacering nära hemmet (närhetsgarantin) har varit avgörande för att neka NN plats vid den önskade skolan. Mot denna bakgrund anser Överklagandenämnden att nämnden är behörig att pröva överklagandet (jfr Överklagandenämndens beslut den 16 juni 2016, dnr 2016:45).

Bedömningen i detta fall

Utgångspunkten i skollagstiftningen är att skolplaceringen i första hand ska utgå från barnets vårdnadshavares önskemål. Detta följer av 9 kap. 15 § skollagen där det framgår att en elev enligt huvudregeln ska placeras vid den skolenhet där barnets vårdnadshavare önskar att eleven ska gå.

Överklagandenämnden har tidigare uttalat att en kommun som, utan att ta in önskemål om skolplacering från de elever i kommunen som har rätt till skolgång enligt skollagen, placerar elever vid hänvisningsskolor och därefter endast tillgodoser vårdnadshavarnas önskemål i mån av plats har tillämpat bestämmelsen om skolplacering på ett felaktigt sätt (se Överklagandenämndens beslut den 11 augusti 2016, dnr 2016:177). Överklagandenämnden bedömde att kommunen genom ett sådant förfarande inte i första hand utgick från vårdnads-havarnas önskemål, utan efter kommunens indelning av elever i upptagningsområden.

Av handlingarna i ärendet framgår att X kommun har skickat ut ett välkomstbrev där den blivande eleven erbjuds en föreslagen skolplacering i enlighet med det aktuella upptagnings-området. I samma brev finns också möjlighet att välja annan skola i kommunen.

Den första frågan i ärendet är om kommunen därmed har gjort avsteg från huvudregeln att placeringen i första hand ska utgå från barnets vårdnadshavares önskemål.

Överklagandenämnden bedömer att X kommun inte har frångått huvudregeln att låta vårdnadshavarnas önskemål vara styrande vid placeringen eftersom vårdnadshavarna har fått möjlighet att inom viss tid lämna in önskemål om en annan skolplacering än den föreslagna skolan. Vårdnadshavarna har därmed getts möjlighet att aktivt eller passivt acceptera den föreslagna skolan.

Nästa fråga är om kommunen har haft fog för att frångå vårdnadshavarnas önskemål om skolplacering för NN. En förutsättning för att kommunen ska kunna bortse från önskemålet är att den önskade placeringen skulle medföra betydande ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen.

Överklagandenämnden har tidigare funnit att det självklara fallet av betydande ekonomiska och organisatoriska svårigheter är att alla sökande inte får plats på en skolenhet, eftersom det sannolikt skulle kräva en utbyggnad av skolenheten och eventuellt ytterligare personal (jfr Överklagandenämndens beslut den 16 juni 2016, dnr 2016:45).

X kommun har anfört att X skola inte har plats för fler än 52 elever i förskoleklassen. Vårdnadshavarna har invänt mot denna och anfört att skolan tidigare läsår har tagit emot fler elever i förskoleklassen. En utgångspunkt i skollagstiftningen är att kommunen har rätt att utforma sin egen skolorganisation. I förarbetena till skollagen angavs bl.a. att kommunen ska ha fortsatt frihet att organisera verksamheten på det sätt som bäst passar de lokala förutsättningarna (prop. 2009/10:165 s. 250). Överklagandenämnden har tidigare uttalat att innebörden av att kommunen har frihet att organisera sin verksamhet bl.a. innebär att den kan bestämma storleken på en skolenhet och bestämma vilka årskurser som ska finnas vid skolenheten (se Överklagandenämndens beslut den 16 november 2015, dnr 2015:421 och den 11 maj 2016, dnr 2016:41).

Överklagandenämnden finner mot denna bakgrund inte anledning ifrågasätta kommunens uppgift om att X skola inte kan ta emot fler än 52 elever i förskoleklassen. Nämnden bedömer att kommunen därmed har visat att det skulle medföra betydande organisatoriska och ekonomiska svårigheter att bereda plats för samtliga elever som har sökt skolplacering vid X skola.

Frågan blir då om kommunen har haft fog för att neka just NN plats vid den önskade skolan. Överklagandenämnden har därför att ta ställning till om kommunens urval vid fördelningen av platser vid skolenheten har gått till på ett godtagbart sätt. Ett grundläggande krav är att urvalet sker på ett objektivt, sakligt och icke-diskriminerande sätt (jfr Högsta förvaltningsdomstolens beslut HFD 2015 ref. 50). Några närmare bestämmelser om hur urvalet ska ske finns dock inte i skollagen. Detta innebär att kommunerna har ett relativt stort utrymme att själva bestämma vilka principer som ska tillämpas.

Överklagandenämnden bedömer att de urvalsprinciper som har tillämpats av X kommun, dvs. upptagningsområde och syskonförtur, är godtagbara (jfr Överklagandenämndens beslut den 16 juni 2016, dnr 2016:338 och den 6 augusti 2018, dnr 2018:417).

Av handlingarna i ärendet framgår emellertid att NN har ett äldre syskon vid X skolan och följaktligen uppfyller urvalskriteriet syskonförtur. Av den prioriteringsordning som har tillämpats av X kommun framgår inte att yngre syskon har förtur framför äldre syskon vid tillämpningen av urvalskriteriet syskonförtur. X kommun har således frångått det andra urvalskriteriet i sin prioriterings¬ordning vid bedömningen av om NN ska beredas plats vid den önskade skolan. Av förutsebarhetsskäl behöver kommunen redan i den prioriteringsordning som fastställts inför skolvalet lämna information om att en urvalsgrund ytterligare kan begränsas om samtliga elever inte kan beredas plats på en skola på denna grund, exempelvis genom att yngre syskon prioriteras framför äldre syskon.

X kommun har därmed inte haft fog för att frångå vårdnadshavarnas önskemål om skol-placering för NN på denna grund. Då det inte förelegat någon annan grund för att neka NN plats vid den önskade skolan ska överklagandet bifallas och NN beredas plats i förskole-klassen vid X skolan höstterminen 2018.

På Överklagandenämndens vägnar
Niklas Schüllerqvist

Beslutet har fattats av Niklas Schüllerqvist, ordförande i nämnden, samt Magnus Åhammar, Birgit Blomqvist, Einar Jakobsson, Greger Bååt och Elisabeth Fernell efter föredragning av juristen Helena Söderberg. Ersättaren Lars Werner har även varit med vid den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet.