Till innehållet

Kommunen har inte visat att det förelåg betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter som motiverade omplacering


Beslut 2012-09-11 dnr 2012:395

X kommun har beslutat att flytta NN från X-skolan och placera honom vid Y-skolan till hösten 2012. NNs vårdnadshavare har överklagat beslutet.

Beslut

Överklagandenämnden bifaller överklagandet och förordnar att NN har rätt att bli skolplacerad vid X-skolan i X kommun.

Beslutet får inte överklagas.

Skäl

Gällande bestämmelser

Av 10 kap. 31 § skollagen framgår att den som har blivit placerad vid en viss skolenhet har rätt att gå kvar där om inte något annat följer av 30 § andra stycket. Detsamma ska gälla den som har tagits emot i förskoleklassen och som ska fortsätta sin utbildning i grundskolan vid samma skolenhet.

Enligt 10 kap. 30 § första stycket skollagen (2010:800) ska en elev placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet. Av 10 kap. 30 § andra stycket skollagen framgår att kommunen annars får frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen eller om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.

Av 28 kap. 12 § p. 6 skollagen följer att ett beslut av en kommun om skolplacering enligt 10 kap. 30 § andra stycket samma lag överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd.

Ärendet

NN har gått i förskoleklass vid X-skolan och börjar i första klass hösten 2012.

Kommunen har den 18 maj 2012 beslutat att flytta NN och sex andra barn från X-skolan och placera dem vid Y-skolan. Som skäl för beslutet anför kommunen bl.a. att det råder platsbrist på X-skolan. Elevgruppen är för stor för att utgöra en enda klass. Redan idag är X-skolan trångbodd, vilket beror på ett tidigare politiskt beslut att flytta samman två skolenheter till en i intilliggande lokaler och att samtidigt stänga Y-skolan. När ny politisk majoritet tillträdde ändrades beslutet att stänga Y-skolan. Förberedelser hade då redan hunnit göras för att starta upp fler förskoleklasser vid X-skolan. Som en följd av dessa händelser är X-skolan trångbodd ytterligare några år, medan det finns gott om utrymme vid Y-skolan. Omplacering av de sju eleverna har gjorts med stöd av 10 kap. 30 § andra stycket skollagen. Vid beslut av vilka elever som skulle omplaceras har rektor utgått från dels från närhetsprincipen, dels från om det finns fler syskon vid enheterna. Även skolvägens säkerhet och kamratrelationer har beaktats.

NNs vårdnadshavare har överklagat beslutet och bl.a. anfört att NN har två syskon på X-skolan och är trygg på den skolan. NN har, på grund av den trygghet han besitter, valts ut som en av de elever som ska omplaceras för att han ska agera stöd åt en annan elev som ska omplaceras. Skolan tror att han klarar bytet bättre än andra elever. Skolvägen är en kilometer längre till Y-skolan än till X-skolan.

Överklagandenämndens bedömning

Överklagandenämnden kan konstatera att en elev som mottagits i förskoleklass vid viss skolenhet som huvudregel har rätt att gå kvar där, 10 kap 31 § skollagen (2010:800). En elev som mottagits i förskoleklass vid viss skolenhet, ska vid skolstarten ges företräde framför andra elever som bor närmre den skolan men inte har gått i förskoleklass där, prop 2009/10:165 del I s 379. Detta torde även innebär att elever som mottagits i förskoleklass vid skolenheten inte vid skolstarten kan fråntas sin skolplacering till förmån för förskoleklasselever. 

Undantag från bestämmelsen i 10 kap. 31 § skollagen får endast göras enligt de två givna omständigheter som nämns i 10 kap. 30 § andra stycket samma lag. Den omständighet, som i det här fallet, kan ge rätt att frångå bestämmelsen i 10 kap. 31 § skollagen är om placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. I förarbeten (prop. 1992/93:230 s. 73) anges bl.a. följande om innebörden av begreppet organisatoriska eller ekonomiska svårigheter i fråga om skolplacering. ”Om ett önskemål skulle leda till betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen skall kommunen kunna bortse från önskemålet. För att kommunen skall kunna bortse från önskemålet måste svårigheterna vara betydande. Det självklara fallet är att skolan inte har plats för alla som vill gå där.” Överklagandenämnden har i tidigare ärenden gällande skolplacering av elever som inte har skolplacering sedan tidigare, bl.a. i ärende 2012:222, bedömt att det föreligger betydande organisatoriska och/eller ekonomiska svårigheter för kommunen att ta emot alla elever som önskat placering vid en viss skolenhet. Förarbetsuttalandet gäller dock kommunens möjlighet att bortse från önskad placering i samband med skolplaceringen. När det gäller omplacering av redan skolplacerade elever måste kraven ställas högre än att kommunen kan hänvisa till platsbrist.

Bestämmelsen att en elev ska få gå kvar vid den skolenhet där eleven blivit mottagen i förskoleklass har till syfte att tillförsäkra eleven trygghet och kontinuitet och det krävs i detta fall att kommunen visar att betydande ekonomiska eller organisatoriska svårigheter föreligger för att frångå denna bestämmelse. Kommunen har angett att X-skolan redan idag är trångbodd och vidare anfört att fler förskoleklasser planerats starta upp på skolan hösten 2012. Vad det ekonomiskt skulle innebära för kommunen låta NN bibehålla sin skolplacering på X-skolan, eller vilka organisatoriska svårigheter det konkret skulle innebära har inte preciserats från kommunens sida. Överklagandenämnden finner att de svårigheter kommunen angett som grund för beslutet kan betraktas som organisatoriska och/eller ekonomiska svårigheter. Kommunen har dock inte visat att det föreligger svårigheter av graden betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheten.  Överklagandet ska därför bifallas och NN ska beredas fortsatt placering vid X-skolan.

På Överklagandenämndens vägnar

Anders Heiborn  

Janna Sundberg

Beslutet har fattats av Anders Heiborn, ordförande i nämnden, efter föredragning av juristen Janna Sundberg.