Till innehållet

Det var inte visat i ärendet att elevens samlade behov bäst tillgodosågs med enskild undervisning i den utsträckning och med den utformning rektorn beslutat


Beslut 2017-01-19 dnr 2016:646

Överklagat beslut

Beslut den 24 oktober 2016 om enskild undervisning och beslut den 9 november 2016 om åtgärdsprogram och enskild undervisning för NN vid X-skolan i Y kommun

Beslut

Överklagandenämnden avskriver ärendet avseende beslutet om enskild undervisning den 24 oktober 2016.

Överklagandenämnden upphäver det överklagade åtgärdsprogrammet och beslutet om enskild undervisning den 9 november 2016 och återförvisar ärendet till rektorn vid X-skolan för skyndsam ny prövning.

Besluten får inte överklagas.

Ärendet

Verksamhetschefen för grundskola, grundsärskola och fritidshemmen vid Y kommunkommun och rektorn vid X-skolan beslutade den 24 oktober 2016 om tillfällig förläggning av undervisning i annan lokal än på X-skolan för NN som går i årskurs 4. Beslutet motiverades med arbetsmiljö¬skäl.

Rektorn beslutade den 9 november 2016 om åtgärdsprogram och enskild undervisning för NN.

Skolans utredning

Av utredningen framgår bl.a. följande. NN når kunskapsmålen men behöver stöd i socialt samspel. Hon har svårigheter kring fokus och koncentration. Hon blir lätt störd av andra elever och händelser i omgivningen och tappar då koncentrationen. Vid byte av ämne/lokal/lärare tappar hon koncentrationen och det är svårigheter att återfå fokus. Hon har svårt att hålla fokus och motivation under hela skoldagen och blir trött på eftermiddagarna. NN behöver sitta enskilt tillsammans med en vuxen för att få kontinuerlig stöttning och hjälp av vuxen för att klara undervisningen. Undervisningen behöver vara mycket strukturerad och tydlig. NN behöver vuxenstöd även i sina relationer med andra eftersom hon lätt hamnar i konflikter. Hon har svårt att läsa av det sociala samspelet.

NN behöver vuxenstöd under hela skoldagen för hjälp i det sociala samspelet med andra barn och stöttning att rikta sin uppmärksamhet på lektionerna. Hon behöver struktur och vara förberedd på vad som kommer att hända. En vuxen behöver finnas till hands för att hon ska komma igång med skolarbetet och för att få den direkta hjälp hon så väl behöver för att hålla kvar fokus på skolarbetet. NN har svårt att vara i klassrummet eftersom hon lätt blir störd av de andra eleverna. Hon är i behov av enskild undervisning utanför klassrummet för att kunna bibehålla koncentration och fokus samt hela tiden få stöttning av personal. Hon behöver en vuxen person som möter henne i hennes impulsiva och utåtagerande beteende gentemot andra elever och personal, och hjälp att reda ut konflikter med andra elever när det inträffar.

Överklagandenämnden har även tagit del av utdrag med extra anpassningar, utredning av behov av särskilt stöd 2016-09-14, åtgärdsprogram 2016-09-28, skolsocial utredning 2016-06-27, psykologbedömning 2016-06-02, pedagogisk sammanställning 2016-06-16, elevinformation 2016-03-08 samt kartläggning av resurspedagog.

Åtgärdsprogrammet

Av åtgärdsprogrammet framgår bl.a. följande. De åtgärder som bedöms som nödvändiga för att tillgodose NNs behov av särskilt stöd är

- Enskild undervisning i eget arbetsrum med personal. Hon följer klassens schema, men med ett personligt arbetsschema. Hänsyn ska tas till NNs intresse och behov av variation i arbetet.
- Handledning till elevassistent i hur arbeta en till en
- Vuxenstöd vid raster och andra aktiviteter
- Erbjudande av fortsatta CPS-samtal

I handling daterad den 23 november 2016 benämnd Förtydligande avseende åtgärdsprogram den 9 november 2016 anges bl.a. följande. NN har på grund av frekvent och kraftigt utåtagerande beteende som lett till kränkningar, som orsakat henne själv, klasskamrater och vuxna oro och ledsnad fått beslut om enskild undervisning. Anpassningarna och tidigare åtgärder i åtgärdsprogram, som resursförstärkning i form av 1,5 extrapersonal den 1 september 2016 och handledning av densamma har inte fått eftersträvad effekt. NN får undervisning i lokal skild från skolan, då man vid tidigare försök med undervisning utanför klassrummet inte lyckats få henne att stanna kvar i anvisad lokal. I nuläget är det lokal i en gymnasieskola i närhet till hem och tidigare skola. NN följer ordinarie schema och ordinarie lärare ansvarar för hennes undervisning. Undervisningen kommer att genomföras av lärarna och elevassistent. Specialläraren har extra träning med NN en timme per vecka samt handleder elevassistenten i undervisningen. Tanken är att NN genom den enskilda undervisningen kommer att kunna tillgodogöra sig utbildningen hon har rätt till då skoldagen blir fri från konflikter med andra elever och färre distraktioner.

Överklagandet

NN har överklagat besluten genom sina vårdnadshavare som i huvudsak anfört följande. Olika anledningar har angivits till varför NN inte kan vara på X-skolan; att personalen riskerade sjukskrivning, att det saknas ett rum hon kan arbeta i, och att NN tidigare inte stannat kvar i det rum hon tilldelats. Större delen av NNs skoldag bedrivs av en elevassistent utan pedagogisk utbildning. De har inte fått någon information om att NN riskerar att inte nå målen i skolan.

Den resursperson som anställdes för att hjälpa NN har grovt kränkt henne och deras relation har varit mycket dålig.

NN får undervisning i ett grupprum inne i en idrottshall för gymnasieelever. Det finns ingen skolgård eller lekplats i närheten. Hon saknar all kontakt med sin skola och andra jämnåriga. Enligt uppgift från rektorn träffar NN en pedagog sju timmar varje vecka, vilket inte stämmer.

Om NN behöver enskild undervisning så bör det ske på hennes egen skola där hon känner trygghet och också för att hjälpa henne med träning i det sociala samspelet med andra barn, vilket även detta står i åtgärdsprogrammet. Skolan har många åtgärder kvar att prova innan en så drastisk åtgärd som att flytta NN bort från trygghet och klasskamrater till en ny okänd skola. Det fanns många åtgärder som skulle ske med hjälp av samverkan mellan föräldrar, skolpsykolog, kurator och BUP men dessa har inte provats innan beslutet om att flytta NN från skolan. Skolan har konsekvent undvikit allt samarbete med vårdnadshavarna.
NN mår oerhört dåligt av att inte få närvara i skolan. Det känns mer som att skolan flyttat NN som en disciplinär åtgärd än att det handlar om att tillgodose hennes behov.

Överklagandenämnden har även tagit del av komplettering daterad den 4 januari 2017 inklusive bilagor.

Skälen för besluten

Gällande bestämmelser m.m.

Av 3 kap. 8 § skollagen (2010:800) framgår att om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd.

Av 3 kap. 9 § skollagen framgår att ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska behovet av särskilt stöd och hur det ska tillgodoses framgå. Av programmet ska det också framgå när åtgärderna ska följas upp och utvärderas och vem som är ansvarig för uppföljningen respektive utvärderingen. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas.

Enligt 3 kap. 11 § skollagen får, om det finns särskilda skäl, ett beslut om åtgärds¬program för en elev i grundskolan innebära att särskilt stöd ska ges enskilt eller i en annan undervisningsgrupp än den som eleven normalt hör till.

Överklagandenämndens bedömning

Beslutet den 24 oktober 2016

Överklagandenämnden finner att beslutet den 24 oktober 2016 om tillfällig förläggning av undervisning i annan lokal än på X-skolan för NN får anses vara att beslut om enskild undervisning oavsett att beslutet fattats utifrån reglerna i arbetsmiljölagen (1977:1160).

Eftersom beslutet i och med det nya beslutet om enskild undervisning den 9 november 2016 upphört att gälla finner Överklagandenämnden inte skäl att pröva överklagandet av detta beslut. Ärendet ska därför avskrivas i denna del.

Beslutet om enskild undervisning den 9 november 2016

Överklagandenämnden anser att den utredning som ligger till grund för de överklagade besluten är tillräcklig för att bedöma NNs behov av särskilt stöd.

I förarbetena till skollagen (prop. 2009/10:165 s. 292-293) anges bl.a. följande. En placering i särskild undervisningsgrupp eller undervisning enskilt är en form av särskilt stöd. Stödinsatser ska i första hand ges inom den gemenskap där eleven vanligtvis går. Rektor får placera en elev i en sådan grupp bara om det finns särskilda skäl för det. De särskilda skäl som kan åberopas för ett sådant beslut är kopplade till möjligheten att skapa bättre förutsättningar att pedagogiskt hantera elevens stödbehov. Förutom inlärningsproblematik kan det handla om olika funktionsnedsättningar, språkproblem, beteendestörningar m.m. som kan ligga till grund för bedömningen att elevens behov bättre kan tillgodoses i en annan undervisningsgrupp än den ordinarie. Kritik har riktats mot hur en del kommuner har använt möjligheten att inrätta särskilda undervisningsgrupper som en utväg, när det handlar om bl.a. utagerande elever utan att andra stödmöjligheter inom den ordinarie gruppen har prövats i tillräcklig utsträckning. Kritik har också riktats mot innehållet i den undervisning som eleverna erbjudits, liksom kompetensen hos personalen. Placering i en särskild undervisningsgrupp ska ses som en lösning när alternativet att låta eleven gå kvar i den ordinarie undervisningsgruppen har prövats. Placeringen ska föranledas av elevens behov och en bedömning att dessa bäst kan tillgodoses i en särskild undervisningsgrupp. Placeringen ska regelbundet omprövas.

Den första frågan Överklagandenämnden har att ta ställning till är om det är visat att NNs behov bäst tillgodoses genom enskild undervisning. Ett beslut om enskild undervisning är en mycket ingripande åtgärd för den berörda eleven. Detta särskilt då undervisningen förlagts på en för denne främmande skolenhet. I denna situation måste enligt Överklagandenämnden höga krav ställas på rektorn att redogöra för de särskilda skäl som föranlett beslutet.

Av utredningen i ärendet framgår att NN har behov av vuxenstöd vad gäller att komma igång och hålla fokus på skolarbetet och att hon behöver enskild undervisning utanför klassrummet för att kunna bibehålla koncentrationen. Detta talar enligt Överklagandenämnden för att NNs pedagogiska behov bäst tillgodoses genom enskild under¬visning. NN har dock också ett konstaterat behov av stöd i det sociala samspelet, där hon har svårigheter i form av att hon är impulsiv och utåtagerande gentemot andra elever och personal. Detta behov kan enligt Överklagandenämndens uppfattning svårligen tillgodoses med enskild undervisning med den nu aktuella utformningen. I handlingen benämnd Förtydligande till åtgärdsprogrammet anges som skäl för att ge NN enskild undervisning frekvent och kraftigt utåtagerande beteende som lett till kränkningar, som orsakat henne själv, klasskamrater och vuxna oro och ledsnad. Överklagande¬nämnden finner att detta kan innebära att den enskilda undervisningen delvis föranleds av andra behov än NNs.

Vid en sammantagen bedömning finner Överklagandenämnden att det inte är visat i ärendet att NNs samlade behov bäst tillgodoses med enskild undervisning i den utsträckning och med den utformning som beslutet innebär. Överklagande¬nämnden fäster då avseende vid att beslutet innebär enskild undervisning på heltid, samt konsekvenserna av att den enskilda undervisningen ges på en gymnasieskola och inte den skola där NN normalt går, dvs. att hon inte har någon möjlighet till interaktion med jämnåriga. Beslutet om enskild undervisning ska därför upphävas.

Beslutet om åtgärdsprogram den 9 november 2016

Åtgärden att ge en elev enskild undervisning ska vara ett särskilt beslut, som fattas av rektorn i samband med ett beslut om åtgärdsprogram (prop. 2009/10:165 s. 292). Det finns visserligen inget krav på att beslutet ska vara nedtecknat på en från åtgärdsprogrammet separat handling. Detta bör dock vara det smidigaste tillvägagångssättet eftersom beslutet om enskild undervisning kan överklagas särskilt. Om beslut¬et finns med i åtgärdsprogrammet måste det tydligt framgå att det är rektorn som har fattat ett särskilt beslut om en sådan placering och att rektorn då har gjort en prövning om det finns särskilda skäl för ett sådant beslut.

I föreliggande ärende finns beslutet om enskild undervisning enbart i form av en åtgärd i åtgärdsprogrammet. Som en följd av att beslutet om enskild undervisning ska upphävas ska således även beslutet om åtgärdsprogram upphävas.

Överklagandenämnden vill dessutom påtala följande brister i åtgärdsprogrammet.

Det är behovet av särskilt stöd och de särskilda stödåtgärder som skolan beslutar om för eleven som ska anges i ett åtgärdsprogram (jfr prop. 2013/14:160 s. 27 f.). Överklagandenämnden noterar att åtgärdsprogrammet även innehåller en åtgärd som innebär att elevassistenten ska få handledning. Sådana åtgärder som riktar sig till personalen är inte särskilda stödåtgärder för en elev.

Åtgärden Erbjudande av fortsatta CPS-samtal är enligt Överklagandenämnden bristfälligt utformad. De särskilda stödåtgärderna i ett åtgärdsprogram ska vara konkreta och gå att utvärdera. Eleven ska inte bära ansvaret för att åtgärderna genomförs och åtgärderna ska således inte formuleras som erbjudanden eller möjligheter (jfr. bl.a. Överklagandenämndens beslut den 8 oktober 2015, dnr 2015:345).

Av åtgärdsprogrammet framgår vem som är ansvarig för åtgärderna. Det anges dock inte vem som är ansvarig för uppföljningen respektive utvärderingen, något som enligt 3 kap. 9 § skollagen ska framgå.

Slutsatser

Mot bakgrund av att beslutet inte längre gäller ska ärendet avskrivas i den del som gäller överklagandet av beslutet den 24 oktober 2016.

Eftersom det inte visats att NNs behov bäst tillgodoses med enskild undervisning i den utsträckning och med den utformning som beslutet innebär, ska beslutet om enskild undervisning den 9 november 2016 upphävas.

Med anledning av att beslutet om enskild undervisning ska upphävas, och vissa brister i övrigt, ska beslutet om åtgärdsprogram den 9 november 2016 upphävas.

Med anledning av vad vårdnadshavarna anfört i yttrande till Överklagande¬nämnden vill nämnden också göra följande särskilda uttalanden.

Särskilda uttalanden

Vårdnadshavarna har ifrågasatt att NN endast i liten utsträckning får undervisning av pedagoger. Överklagandenämnden vill erinra om att eventuella avvikelser från den timplan samt de ämnen och mål som annars gäller för utbildningen (anpassad studiegång) kräver ett särskilt beslut av rektorn.

Överklagandenämnden vill avslutningsvis framhålla att upplevda kränkningar inom skolan kan anmälas till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet.

På Överklagandenämndens vägnar

Magnus Åhammar
Beslutet har fattats av Magnus Åhammar, vice ordförande i nämnden, samt Birgit Blomqvist, Einar Jakobsson, Gunilla Thole, Marie Johannesson och Lars Werner efter föredragning av juristen Johanna Jadstrand. Kanslichefen Anna-Karin Lundgren har även varit med vid den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet.