Till innehållet

En av två vårdnadshavare kan inte ensam överklaga ett beslut om placering av en elev i en särskild undervisningsgrupp


Beslut 2000-05-11 dnr A 14

Författningsbestämmelser

Enligt 5 kap. 5 § grundskoleförordningen skall särskilt stöd ges till elever med behov av specialpedagogiska insatser. Sådant stöd skall i första hand ges inom den klass eller grupp som eleven tillhör. Om det finns särskilda skäl, får sådant stöd i stället ges i en särskild undervisningsgrupp. Enligt 8 kap. 1 § samma förordning får styrelsens beslut om att en elev skall undervisas i särskild undervisningsgrupp överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd. Av 22 § förvaltningslagen följer att ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom emot.

Enligt 6 kap. 11 och 13 §§ föräldrabalken gäller, med vissa undantag, att vårdnadshavarens rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga förhållanden skall utövas av föräldrarna gemensamt, om båda föräldrarna har vårdnaden.

Ärendet

Y är född den 3 november 1987 och går i årskurs 6 i grundskolan i Malmö kommun. Föräldrarna har gemensam vårdnad om henne. Malmö kommun beslutade den 14 april 2000 att Y skulle placeras i en särskild undervisningsgrupp, benämnd Vårsången. P, som är Y:s far, har överklagat kommunens beslut och i samband därmed yrkat att beslutet tills vidare inte skall gälla (inhibition). E, som är Y:s mor, har hos nämnden förklarat att hon inte ställer sig bakom P:s överklagande.

Överväganden

Ett beslut om att ett barn skall undervisas i särskild undervisningsgrupp angår, i den mening som avses i 22 § förvaltningslagen, endast barnet. Rätt att föra talan mot ett sådant beslut tillkommer därmed endast barnet eller barnets vårdnadshavare. Om föräldrarna - såsom här är fallet - har gemensam vårdnad om barnet, krävs i princip att de är överens om att överklaga för att de skall kunna utöva sin talerätt. Det saknas anledning att här göra undantag från denna princip.

Eftersom Y:s vårdnadshavare inte är överens om att överklaga Malmö kommuns beslut och då P inte har rätt att självständigt föra talan mot beslutet, finner nämnden att hans överklagande skall avvisas. Vid sådant förhållande föranleder yrkandet om inhibition inte någon åtgärd.

Beslut

Nämnden avvisar överklagandet och lämnar yrkandet om inhibition utan åtgärd.