Till innehållet

Liten klass som verkar parallellt med de större klasserna var en särskild undervisningsgrupp


Beslut 2012-06-21 dnr 2012:176

Rektor vid Y skola beslutade den 19 mars 2012 att NN skulle placeras i klass 3-6 lokal särskild undervisningsgrupp (LOSU) från och med den 26 mars 2012. NNs vårdnadshavare har överklagat beslutet.

BESLUT

Överklagandenämnden bifaller överklagandet och upphäver det överklagade beslutet om särskild undervisningsgrupp.

Beslutet kan inte överklagas.

SKÄL

Gällande bestämmelser

Enligt 3 kap. 9 § skollagen (2010:800) ska ett åtgärdsprogram utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas. Åtgärdsprogrammet beslutas av rektorn. Om beslutet innebär att särskilt stöd ska ges i en annan elevgrupp eller enskilt eller i form av anpassad studiegång får rektorn inte överlåta sin beslutanderätt till någon annan. Om en utredning visar att eleven inte behöver särskilt stöd, ska rektorn besluta att ett åtgärdsprogram inte ska utarbetas.

Av 3 kap. 11 § skollagen får, om det finns särskilda skäl, ett beslut om åtgärdsprogram för en elev i grundskolan innebära att särskilt stöd ska ges i en annan undervisningsgrupp än den som eleven hör till.

Utredningen i ärendet

Av den samlade utredningen framgår bl.a. att NN från och med vårterminen 2012, på grund av att den gamla klassen avvecklats, går i en ny klass. Starten i den nya klassen har inte fungerat bra och NN har inte visat någon motivation eller glädje inför skolarbetet. Lärarna upplever att han visar en otrevlig attityd, utmanar dem på olika sätt, stör arbetsron och inte är samarbetsvillig. Det har lett till dagliga konflikter. Klassläraren har kontinuerliga samtal med NN och hans mamma där skolgången följs upp och man tillsammans försöker hitta lösningar för att få skoldagen att fungera. Lärarna har dock upplevt att situationen i klassrummet inte längre är hanterbar. När det gäller språket i klassrummet framgår det dock att viktiga framsteg har gjorts och att NN inte längre säger fula ord till andra elever. NN är en klipsk pojke som har lätt att lära sig och som behöver kognitiva utmaningar för att inte bli uttråkad eller tappa motivationen. Han har inte några inlärningssvårigheter och klarar kunskapskraven för årskurs 4. Hans mående det gångna läsåret har bromsat hans skolutveckling eftersom han inte har förmått fokusera på sina skoluppgifter. NN är ofta trött och har huvudvärk. För att vända den negativa skolutvecklingen behöver han mycket vuxenstöd, stöd med gränssättning, en mycket tydlig struktur samt en kontinuitet i sin skolvardag. De åtgärder som vidtagits är bl.a. att familjen fått tid hos skolläkaren för att utreda huvudvärken och tröttheten, att glasögonen ska användas, att kuratorn kopplats in för samtal och att lärarna ser till att det finns extra uppgifter att göra i klassrummet.

NN har placerats i en mindre klass för elever som behöver ett mindre sammanhang. Klassen består av fyra elever samt en lärare. Syftet med placeringen är att erbjuda möjlighet till mer individuellt stöd utifrån behovet av ett mindre sammanhang samt för att vända den negativa utvecklingen i den ordinarie klassen. Det är viktigt att bygga upp ett förtroendefullt förhållande med NN där man bl.a. lyssnar på honom och hans tankar om skolgången.

Rektor vid Y skola har i yttrande den 18 och 27 april 2007 bl.a. uppgett att NN placerades i en mindre klass för att han bättre ska kunna tillgodogöra sig undervisningen som inte fungerade särskilt väl i den större klassen. I kommunen finns särskilda kommunövergripande undervisningsgrupper. Detta är inte en sådan. Den aktuella klassen är en mindre klass för årskurs fyra och fem som verkar parallellt med de större klasserna. Klassen är till för de elever som av olika skäl har svårt att tillgodogöra sig undervisningen i en stor klass. Beslutet om att placera NN i den aktuella klassen grundas på den skolsituation som vårdnadshavarna kontinuerligt informerats om.

NNs vårdnadshavare har överklagat beslutet och anfört bl.a. följande. De anser att beslutet är felaktigt eftersom det har påverkat NN både psykiskt och fysiskt. Den nya klassen är väldigt liten och eleverna som går i den har särskilda behov. NN har inte särskilda behov och ändå särbehandlas han på ett sätt som gör honom ledsen. De har inte godkänt beslutet. Att flytta på en elev för att han pratar och rör sig i klassen är inte tillräckliga skäl för att särbehandla honom.

Överklagandenämndens bedömning

I förarbeten till skollagen anges att särskilt stöd får ges istället för den undervisning som eleven skulle ha deltagit i eller som ett komplement. Särskild undervisningsgrupp kan betyda undervisning i en annan grupp på skolan eller undervisning i andra lokaler med annan personal, ibland i ett s.k. skoldaghem (prop. 2009/10:165 s.292).

När det gäller placering i särskild undervisningsgrupp anges vidare i förarbeten att en sådan placering kan ske om det finns bättre förutsättningar att ge en elev det stöd som eleven behöver i en sådan grupp. Förutom inlärningsproblematik kan det handla om olika funktionsnedsättningar, språkproblem, beteendestörningar m.m. Stödinsatser ska dock i första hand ges inom den gemenskap där eleven vanligtvis går. Det har riktats kritik mot hur vissa kommuner har använt möjligheten att inrätta särskilda undervisningsgrupper som en utväg, när det handlar om utagerande elever eller elever med svår social problematik, utan att andra stödmöjligheter inom den ordinarie gruppen har prövats i tillräcklig utsträckning. Det är viktigt att skolan har en möjlighet att använda särskilda undervisningsgrupper som åtgärd för elever i behov av särskilt stöd, under förutsättning att det kan ske på ett rättssäkert sätt. Placering i en särskild undervisningsgrupp ska ses som en lösning när alternativet att låta eleven gå kvar i den ordinarie undervisningsgruppen har prövats. Placeringen ska föranledas av elevens behov och en bedömning att dessa bäst kan tillgodoses i en särskild undervisningsgrupp. Placeringen ska regelbundet omprövas (prop. 2009/2010: 165 s. 292 f.).

Överklagandenämnden kan inledningsvis konstatera att den klass som NN har placerats i är att anse som en särskild undervisningsgrupp. Han har helt flyttats från sin ordinarie klass till en mindre grupp elever med särskilda behov där undervisningen sker parallellt med ordinarie undervisning. Den nya gruppen är inte en ordinarie klass.

En placering i särskild undervisningsgrupp kan ske om elevens behov bäst kan tillgodoses där och resurserna för stöd inom den ordinarie klassens ram har prövats men inte varit tillräckliga.

Av utredningen framgår att NN bl.a. har behov av mycket muntligt stöd samt snabbt återkommande feedback. Han behöver kognitiva utmaningar för att inte bli uttråkad eller tappa motivationen. De åtgärder som vidtagits är att han ska få extra arbetsuppgifter i klassrummet och att man fört kontinuerliga samtal med NN och hans mamma för att tillsammans hitta lösningar för att stötta och få skoldagen att fungera.

Den problematik som NN till största delen har handlar om att han inte visar någon motivation eller glädje och att han är utåtagerande. De åtgärder som prövats inom den ordinarie klassens ram kan inte anses vara tillräckliga eller uttömmande. Överklagandenämnden finner därför att kommunen inte har visat att det föreligger särskilda skäl för placering i särskild undervisningsgrupp. Överklagandet ska därför bifallas och beslutet upphävas.

 

På Överklagandenämndens vägnar

Anders Heiborn

Åsa Lindbäck

Beslutet har fattats av Anders Heiborn, ordförande i nämnden, samt, Magnus Åhammar, Birgit Blomqvist, Görel Bråkenhielm, Einar Jakobsson och Gunilla Thole efter föredragning av juristen Åsa Lindbäck.