Till innehållet

Beslut om att inte placeras i särskild undervisningsgrupp är inte överklagbart


Beslut 2012-07-25 dnr 2012:373

NNs vårdnadshavare har överklagat X kommuns beslut om avslag gällande ansökan om skolplacering vid X-skolan.

Beslut

Överklagandenämnden avvisar överklagandet.

Beslutet får inte överklagas.

Skäl

Om det finns särskilda skäl, får ett beslut enligt 3 kap. 9 § skollagen (2012:800) för en elev i grundskolan innebära att särskilt stöd ges i särskild undervisningsgrupp (3 kap. 11 § skollagen). Enligt 28 kap. 16 § p. 2 skollagen får ett sådant beslut överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd. Ett beslut som innebär att en elev inte placeras i en särskild undervisningsgrupp kan dock inte överklagans till Överklagandenämnden.

Utredningen i ärendet

Av handlingarna framgår bl.a. att X-skolan inte kan erbjuda NN plats på grund av platsbrist. X-skolan är en kommunövergripande verksamhet som tar emot elever från hela kommunen. De elever som placeras där har en försenad eller avvikande tal- och språkutveckling. Vid placering av elever görs en noggrann prioritering av samtliga ansökningar. Grundskolechefen i X kommun har i telefonsamtal förtydligat att det överklagade beslutet är ett beslut om att avslå ansökan om placering i särskild undervisningsgrupp där urvalskriterierna tillämpas så att en elev med större behov går före.

Överklagandenämndens bedömning

Överklagandenämnden kan inledningsvis konstatera att det överklagade beslutet från X kommun är ett beslut om att NN inte ska placeras i en särskild undervisningsgrupp. Genom att vårdnadshavaren har fått ansöka om placering vid X-skolan har dock X kommun fattat ett beslut som ser ut att vara ett beslut om skolplacering enligt 10 kap. 30 § skollagen men där kommunen vid placeringen har utgått från barnets speciella behov.
Placering i särskild undervisningsgrupp är enligt 3 kap. 11 § skollagen en särskild stödåtgärd som ska ses som en lösning först efter att alternativet att låta eleven gå kvar i den ordinarie undervisningsgruppen har prövats (prop. 2009/10:165 s. 292 ff.). Ett sådant beslut ska således fattas av rektorn i elevens ordinarie skolenhet utifrån elevens behov.

Ett beslut om att placeras i en särskild undervisningsgrupp kan vara ingripande för den enskilde eleven eftersom han eller hon tas ur den ordinarie undervisningsgruppen. De besluten är därför möjliga att överklaga (prop. 2009/10:165 s. 586). Ett beslut om att inte få plats i en särskild undervisningsgrupp är dock inte överklagbart. Överklagandenämnden kan därför inte ta upp överklagandet till prövning utan överklagandet ska avvisas.

Överklagandenämnden vill dock påpeka att alla elever som inte kan antas nå upp till kunskapsmålen har rätt till särskilt stöd. Sådana stödåtgärder ska dokumenteras i ett åtgärdsprogram. Om vårdnadshavarna är missnöjda med åtgärdsprogrammets innehåll eller ett beslut av rektor om att inte upprätta ett åtgärdsprogram, är de besluten överklagbara till Skolväsendets överklagandenämnd.

 

På Överklagandenämndens vägnar

Anders Heiborn

Ordförande i Överklagandenämnden