Till innehållet

Särskilda skäl förelåg för att bevilja uppskjuten skolplikt


Beslut 2015-12-10 dnr 2015:425

ÖVERKLAGAT BESLUT

Beslut den 13 augusti 2015 av X kommun om att avslå ansökan om uppskjuten skolplikt

Beslut

Överklagandenämnden bifaller överklagandet och beslutar att NN ska beviljas uppskjuten skolplikt till höstterminen 2016.

Beslutet får inte överklagas.

Ärendet

Kommunen avslog den 13 augusti 2015 en ansökan om uppskjuten skolplikt för NN. Som skäl angavs att det inte är aktuellt att skjuta upp skolstarten för NN då hen har tillräckliga kognitiva färdigheter för att börja skolan. Likaså har hen utvecklats i sitt sociala samspel med sina klasskamrater och byggt relationer.

Vårdnadshavarna har överklagat kommunens beslut och bl.a. anfört att NN inte är skolmogen utan behöver fortsätta i förskoleklass ytterligare ett år. Ytterligare en anledning till detta ställningstagande är hens bakgrund som påverkar allt hen gör idag. Hen har inte haft någon anknytning till föräldrar under sina första tre år då hen är uppväxt på barnhem sedan födseln.

Kommunen har anfört bl.a. följande. Ett beslut om att skjuta upp skolplikten ett år skulle innebära ett nytt uppbrott för NN kopplat mot den verksamhet hen är en del av idag. Det är inom ramen för nuvarande verksamhet, kamratrelationer och relationer till pedagogisk personal som anpassningar görs och där stora framsteg kontinuerligt sker i hens utveckling. Rektors bedömning är att det utifrån NNs perspektiv är oerhört viktigt att behålla nuvarande relationer och anpassningar.

NN har sedan skolstart växelvis, efter behov och förmågor deltagit i inlärningssituationer både i årskurs 1, i förskoleklass och med egen pedagog. Under höstterminen är skolans upplevelse att NN känner större tillhörighet i förskoleklassen, hen intresserar sig för språkinlärningen som sker där. Rektorn har under flera elevkonferenser påtalat att skolan kontinuerligt under innevarande läsår har med sig frågeställningar kring vilken elevgrupp/årskurs som NN lämpligen bör fortsätta sin skolgång under nästkommande läsår.

Vårdnadshavarna har bl.a. uppgett att de tycker det är fel att NN ska gå i första klass. Hen är enligt dem och förskoleklassens pedagog inte mogen för detta. Hen är inte på samma nivå språkmässigt. Hen har inte heller de sociala koderna och samspelet som behövs för att kunna fungera i en skolklass. Hen är dessutom för tidigt född, sent på året och kunde lika gärna varit född 2009. NN har en anpassad studiegång där kravet att hen ska nå verksamhetens uppsatta mål inte behöver uppfyllas. Hen går tre timmar per dag i skolan och då är hen största delen i förskoleklassen och inte i den klass hen ska vara i. I dagsläget är det som att NN inte hör hemma någonstans.

Utredningen i ärendet består av en pedagogisk kartläggning daterad den 21 april 2015 samt protokoll från elevkonferenser den 7 november 2014, den 10 april 2015 och den 21 oktober 2015.

Skäl

Gällande bestämmelser m.m.

Av 7 kap 10 § skollagen (2010:800) framgår att skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år. Om det finns särskilda skäl får barnet börja fullgöra sin skolplikt först höstterminen det kalenderår då barnet fyller åtta år. Frågan om uppskjuten skolplikt prövas av hemkommunen efter begäran av barnets vårdnadshavare.

Enligt förarbetena till den aktuella bestämmelsen kan exempel på särskilda skäl vara att ett barn fötts mycket sent på året och under förskoletiden orienterat sig mot och identifierat sig med barn födda ett år senare, att barnet tillbringat kort tid i Sverige, eller har sitt hem långt från skolorten och därför inte kan bo hemma under veckorna. (Prop. 1997/98:6 s. 49) 

Överklagandenämndens bedömning

Frågan i ärendet är om det föreligger särskilda skäl för att NN ska beviljas uppskjuten skolplikt till höstterminen det kalenderår hen fyller åtta år.

Av handlingarna i ärendet framgår att NN är född sent på året, att hen har en social utvecklingsnivå som ligger under vad som kan förväntas för åldern samt att hen tillbringat en relativt kort tid i Sverige. Hen har enligt vårdnadshavarna levt under tämligen svåra förhållanden före det att hen kom till Sverige. Av utredningen i ärendet framkommer även att NN har visat på en kraftfull utveckling under sin tid i förskoleklass och att hen har ett behov av pedagoger som finns med under en längre tid för att förtroendefulla relationer ska kunna byggas.

Överklagandenämnden bedömer mot denna bakgrund, samt NNs konstaterade behov av att under sin första termin i årskurs 1 undervisas i förskoleklassen, att hen skulle gynnas av ett ytterligare år där. Det faktum att hen i praktiken tillbringar större delen av sin skoldag i förskoleklassen samt att hen även, till en inte obetydlig del, undervisas enskilt tyder vidare på att ett uppskjutande av skolplikten inte borde innebära en så stor förändring för NN.

Överklagandenämnden finner sammantaget att det i ärendet är visat att det föreligger särskilda skäl att bevilja NN uppskjuten skolplikt. Överklagandet ska därför bifallas.

 

På Överklagandenämndens vägnar,

Barbro Molander                   Nisse Rosenlund Hedman

 

Beslutet har fattats av Barbro Molander, ordförande i nämnden, samt Magnus Åhammar, Görel Bråkenhielm, Birgit Blomqvist, Einar Jakobsson och Gunilla Thole efter föredragning av Nisse Rosenlund Hedman. I ärendets slutliga handläggning har kanslichefen Anna-Karin Lundgren deltagit.