Till innehållet

Inga särskilda skäl förelåg för att bevilja uppskjuten skolplikt


Beslut 2014-07-01 dnr 2014:205

Beslut den 17 mars 2014 av X kommun om att avslå ansökan om uppskjuten skolplikt

BESLUT

Överklagandenämnden avslår överklagandet.
Beslutet får inte överklagas.

ÄRENDET

Vårdnadshavarna ansökte i november 2013 om uppskjuten skolstart för NN. Som skäl anförde de bl.a. följande. NN är född sent på året. I förskolan där hon gick tidigare var hon placerad i en grupp med barn som är födda ett år senare. Hon orienterar sig mot och identifierar sig med dessa barn. NN började höstterminen 2013 i en förskoleklass vid Y skola. Under hösten var hon otrygg i elevgruppen och hade svårt att följa med i skolarbetet. Hon valde att leka med sina gamla kompisar vilka är födda ett år senare istället för sina nya klasskompisar.

En pedagogisk bedömning genomfördes av läraren Camilla Johansson i förskoleklassen vid Y skola. Av denna framgår bl.a. följande. NN var till en början avvaktande i det sociala samspelet med jämnåriga och vuxna men har nu gjort framsteg. Situationer när hon gör som andra vill för att hon känner sig tvungen sker nu mycket sällan. Hon har fått stöd i lek med kamrater och att komma in i gruppen. Hon leker idag mer med kompisar. Hon förstår instruktioner, kan koncentrera sig och är mycket noggrann i sitt arbete. Hon har inga behov av särskilda insatser eller anpassning.
Kommunen har som skäl för sitt beslut anfört att vårdnadshavarna inte styrkt att det föreligger särskilda skäl att bevilja NN uppskjuten skolplikt.
Vårdnadshavarna har överklagat kommunens beslut och bl.a. anfört att den specialpedagog som deltagit i kommunens prövning av NNs ansökan varken har träffat henne eller samtalat med läraren som utfärdat den pedagogiska bedömningen.

SKÄL

Gällande bestämmelser m.m.

Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år. Om det finns särskilda skäl får barnet börja fullgöra sin skolplikt först höstterminen det kalenderår då barnet fyller åtta år. Frågan om uppskjuten skolplikt prövas av hemkommunen efter begäran av barnets vårdnadshavare. (7 kap. 10 § skollagen, 2010:800)

Enligt förarbetena till den aktuella bestämmelsen kan exempel på särskilda skäl vara att ett barn fötts mycket sent på året och under förskoletiden orienterat sig mot och identifierat sig med barn födda ett år senare, att barnet tillbringat kort tid i Sverige, eller har sitt hem långt från skolorten och därför inte kan bo hemma under veckorna. (Prop. 1997/98:6 s. 49)

Överklagandenämndens bedömning

Frågan i ärendet är om det föreligger särskilda skäl för att NN ska beviljas uppskjuten skolplikt till höstterminen det kalenderår hon fyller åtta år.

NN är född den 1 november 2007. Av den pedagogiska bedömningen som ligger till grund för det överklagade beslutet framgår att hon under tiden i förskoleklassen har klivit fram mer och mer i lek med andra. Hon är med och bestämmer i lek med sina närmaste kompisar. Idag leker hon mer med kompisarna i gruppen men hon tar inga egna initiativ till lek. Hon har inga behov av särskilda insatser eller anpassningar.

Mot bakgrund av vad som framkommit bedömer Överklagandenämnden att vårdnadshavarna inte visat att det föreligger särskilda skäl att bevilja NN uppskjuten skolplikt. Överklagandet ska därför avslås. 

På Överklagandenämndens vägnar

Barbro Molander   

Simon Törnvall

Beslutet har fattats av Barbro Molander, ordförande i nämnden, samt Magnus Åhammar, Görel Bråkenhielm och Lars Werner efter föredragning av Simon Törnvall. I ärendets slutliga handläggning har kanslichefen Anna-Karin Lundgren deltagit.