Till innehållet

Elev med utvecklingsstörning, funktionshinder och sjukdom bedömdes ha särskilda skäl att skjuta upp skolstarten ett år


Beslut 2003-05-27 dnr 03:190

Författningsbestämmelser

Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år. Hemkommunen får på begäran av barnets vårdnadshavare, om det finns särskilda skäl, besluta att barnet skall börja fullgöra sin skolplikt först höstterminen det kalenderår då barnet fyller åtta år (3 kap. 7 § skollagen [1985:1100]).

Ärendet

N som är hemmahörande i G kommun, går för närvarande på förskolan S. Till hösten inträder skolplikt för N. Den 22 november 2002 ansökte M om uppskjuten skolstart för
N. T stadsdelsnämnd avslog ansökan med motiveringen att särskilda skäl inte förelåg.

M har överklagat beslutet och yrkat att skolstarten för N skall skjutas upp. Hon har därvid anfört bl. a. följande. N har varit sjuk mycket eftersom hon är extra infektionskänslig men hon gör nu otroliga framsteg då hon varit friskare och fått ut mer av tiden på förskolan S och den speciella pedagogik som används där. Hennes kroppsuppfattning har blivit mycket bättre, hennes kommunikation är tydligare och hon har utvecklat sina motoriska färdigheter enormt mycket. Den kommunala särskolan skulle inte kunna ge N den träning som hon behöver idag för sin framtida utveckling och därför finns särskilda skäl för att N skall få ytterligare ett år på förskolan S.

Till stöd för sitt överklagande har M åberopat sex intyg: två från specialist K i pediatrik på Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus daterade den 15 januari 2003 respektive
den 20 maj 2003, ett från docent I Bräcke Östergård daterat den 27 januari 2003, ett från överläkare B på Neurologmottagningen på Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus daterat den 2 maj 2003, ett från arbetsterapeut MH och L respektive sjukgymnast på
Habiliteringen Väster daterat den 5 maj 2003 samt en komplettering till pedagogisk sammanfattning från F på förskolan S.

Av intygen framgår bl. a. följande. N har en medfödd kromosomavvikelse s. k. Wolf Hirschhorns syndrom. Detta innebär att N har en påtaglig utvecklingsstörning, ett
motoriskt funktionshinder samt en krampsjukdom. Av intygen framgår vidare att ett extra år på förskolan S skulle vara gynnsamt för N:s utveckling.

Överväganden

Vad M anfört om N:s situation och om hennes behov av ett extra år på förskolan S styrks av de inkomna intygen. N får därför enligt nämndens bedömning anses ha särskilda skäl att skjuta upp skolstarten ett år. Överklagande skall därför bifallas.

Beslut

Nämnden upphäver det överklagade beslutet och föreskriver att N skall få börja fullgöra sin skolplikt först höstterminen 2004.