Till innehållet

Kamratrelationer ansågs inte utgöra tillräckliga skäl för att skjuta upp skolstarten ett år


Beslut 2004-07-29 dnr 04:472

Författningsbestämmelser m.m.

Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år. Hemkommunen får på begäran av barnets vårdnadshavare, om det finns särskilda skäl, besluta att barnet skall börja fullgöra sin skolplikt först höstterminen det kalenderår då barnet fyller åtta år (3 kap. 7 § skollagen [1985:1100]).

I förarbetena till skollagens bestämmelser om uppskjuten skolplikt (prop. 1997/98:6 s 48) sägs bl.a. följande. För enstaka barn kan det finnas behov av att börja i grundskolan eller någon motsvarande skolform senare än höstterminen det år barnet fyller sju år. Ett barns hemkommun bör därför - på begäran av barnets vårdnadshavare - få besluta om att skjuta upp fullgörandet av skolplikten högst ett år, till höstterminen det år då barnet fyller åtta år, om det finns särskilda skäl. Exempel på särskilda skäl kan vara om ett barn fötts mycket sent på året och under förskoletiden orienterat sig mot och identifierat sig med barn födda ett år senare. Ytterligare exempel kan vara att barnet tillbringat kort tid i Sverige eller har sitt hem långt från skolorten och därför inte kan bo hemma under veckorna.

Ärendet

Höstterminen 2004 inträder skolplikt för S, som är hemmahörande i Linköpings kommun. Den 26 april 2004 ansökte N och C om uppskjuten skolstart för S. Linköpings kommun avslog ansökan med motiveringen att särskilda skäl inte förelåg.

N och C har överklagat beslutet och yrkat att skolstarten för S skall skjutas upp. De har därvid anfört bl.a. följande. S är försatt i ett dilemma eftersom det inte kommer att finnas någon årskurs ett i Rappestad där S under normala förhållanden skulle ha gått. Om hon inte får uppskjuten skolplikt blir hon det enda barnet bland 50 som inte får möjlighet att börja i Rskola till hösten 2004. Det som nu erbjuds S innebär att hon isoleras från sin närmiljö och riskerar att hamna i två världar: en skolvärld med kamrater där S bor för långt ifrån för att kunna leka naturligt efter skolan och en isolerad hemvärld där hon känner att hon inte kan leka med grannbarnen för att hon inte varit med från början i "matchen" på skolgården.

Överväganden

Av utredningen framgår inte annat än att S med hänsyn till sin ålder och utveckling kan börja skolan höstterminen 2004. Mot den bakgrunden och då vad N och C anfört om hennes möjligheter till kamratkontakter inte kan anses utgöra tillräckliga skäl att skjuta upp skolstarten ett år kan överklagandet inte bifallas.