Till innehållet

Avslag av överklagande av beslut om omplacering med hänsyn till andra elevers trygghet och studiero, kommunen bedömdes ha haft fog för beslutet.


Beslut 2017-10-30 dnr 2017:554

Beslut

Överklagandenämnden avslår överklagandet.
Beslutet får inte överklagas.

Ärendet

X kommun beslutade den 1 september 2017 att omplacera NN till en annan skolenhet inom kommunen. Som skäl för beslutet angavs att NN misshandlat en klasskamrat, att han i brutit sig in i skolans lokaler och stulit varor från cafeterian, att han blivit anklagad av en klasskamrat för en grov kränkning av sexuell karaktär samt att det under slutet av sommarlovet framkommit ytterligare anklagelser om handlingar av sexuell karaktär som ska ha inträffat. Den samlade bedömningen från kommunens sida är att omplaceringen är nödvändig för att tillförsäkra NN och övriga inblandade elever trygghet och studiero.

Kommunen har i yttrande till Överklagandenämnden bl.a. angett att NN är i behov av särskilt stöd i form av placering i särskild undervisningsgrupp. De elever som enligt uppgift blivit utsatta och är rädda för honom har också viss undervisning i denna grupp. Dessutom skulle han ständigt möta dessa elever under återhämtningsaktiviteter utanför undervisningsmiljön. En följd av tidigare avstängning och efterföljande omplacering är att vissa utsatta elever uttryckt mindre oro för att komma till skolan jämfört med tidigare, vilket har visat sig i form av högre närvaro än innan avstängningen. Mindre ingripande åtgärder i form av klassbyte har övervägts, men inte bedömts som gångbart.

NN har, genom sin vårdnadshavare, överklagat beslutet och yrkat att beslutet tillsvidare inte ska gälla (inhibition). Vårdnadshavaren har i huvudsak anfört följande. Det har inte skett något försök att reda upp situationen efter händelsen 2016 under nästan ett och ett halvt år. Hon ifrågasätter inte själva händelsen och försvarar den inte på något sätt. Däremot har skolan inte tagit sitt ansvar. Att informera vårdnadshavare när situationen uppstod och sen inget mer gör att hon som förälder tar för givet att skolan har tagit hand om situationen och de eventuella problem som uppstått.

Gällande händelsen i skolcafeterian har NN olovligen vistats i skolans lokaler då en ytterdörr varit öppen. Han valde kort därefter att lämna lokalen och var inte i närheten när kiosken bröts upp. Enligt polisanmälan är det ”oklart vem/vilka” som gjorde detta.

Gällande händelsen i maj är polisutredningen rörande situationen nerlagd. NN har inte varit anklagad för något brott utan är tvärt om friad från alla misstankar. Han ska inte omplaceras för att han har blivit falskt anklagad. 

Gällande händelsen med två flickor är det inte att anse som en akut situation. Flickorna hade tidigare en historia i samband med den andra falska angivelsen och har nu ändrat sin historia. Föräldern till en av flickorna har inte bedömt det hela som så allvarligt att hon själv polisanmält detta, utan väntade hela sommarlovet för att ringa rektorn en vecka innan skolstart.

I det här fallet har man helt bortsett från motsägande fakta, trovärdighet utifrån tidigare situationer och elevhälsoskäl. Inga andra möjligheter är prövade innan beslut fattades om omplacering.

NNs vårdnadshavare har även ifrågasatt hur undervisningen varit upplag i samband med tidigare beslut om tillfällig omplacering, hur skolan kommunicerat i samband med hanteringen av ärendet och hur skolan förfarit gällande en period då NN varit frånvarande från skolan i samband med en semester.

Yrkandet om inhibition
Överklagandenämnden har genom beslut den 20 september 2017 avslagit NNs överklagade i den del det avsåg yrkande om inhibition.

Skälen för beslutet

Gällande bestämmelser

Av 10 kap. 30 § andra stycket skollagen (2010:800) framgår att kommunen får frångå elevens vårdnadshavares önskemål om skolplacering bl.a. om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero. Av 28 kap. 12 § 6 skollagen följer att ett beslut av en kommun om skolplacering enligt 9 kap. 15 § andra stycket samma lag får överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd.

Överklagandenämndens bedömning
Ramen för Överklagandenämndens prövning
Överklagandenämnden kan inom ramen för det aktuella ärendet pröva om kommunen har haft fog för att omplacera NN till en annan skolenhet. Överklagandenämnden kan inte ta ställning till frågor som exempelvis rör undervisningens utformning vid tidigare beslut om tillfällig omplacering eller vilka åtgärder skolan har vidtagit då NN varit frånvarande under familjens semester.

Beslutet om omplacering
I förarbetena till bestämmelsen (prop. 2006/07:69 s. 13) anges bl.a. följande. En elev ska kunna flyttas om det är nödvändigt på grund av att beteende och handlingar negativt påverkar andra elevers trygghet och studiero. Typiskt sett kan det handla om situationer då kommunen måste flytta på elever som kränker andra eller är våldsamma eller om det handlar om att splittra destruktiva kamratgäng osv. Avgörande vid bedömningen bör vara att det inte finns något annat sätt att tillförsäkra övriga elever en tillräckligt trygg skolmiljö och att andra, för den berörda eleven, mindre ingripande sätt att nå det eftersträvade resultatet har prövats och bedömts som otillräckliga. Bestämmelsen är avsedd att tillämpas restriktivt då beslutet får anses utgöra en mycket ingripande åtgärd i elevens skolgång.

Frågan i ärendet är om X kommun har haft fog för beslutet att omplacera NN från Y-skolan till en annan skolenhet inom kommunen. För att så ska vara fallet krävs att åtgärden varit nödvändig för att tillförsäkra övriga elevers trygghet och studiero. Av de redovisade förarbetena framgår tydligt att en förflyttning av en elev är den sista utvägen för att skapa arbetsro i skolan. Det är X kommun som har att visa att så är fallet.

Utredningen i ärendet består av en redogörelse för olika händelser, mötesanteckningar samt anmälningar till polisen och socialtjänsten. X kommun har även gett in en redogörelse över vad en fortsatt placering av NN vid Y-skolan skulle innebära för övriga elevers trygghet och studiero samt vilka andra åtgärder som vidtagits respektive övervägts innan det överklagade beslutet fattats.

Överklagandenämnden har inte att bedöma den straffrättsliga skuldfrågan rörande de olika händelser som kommunen redogjort för i ärendet. Det som i stället är av vikt för bedömningen är om övriga elevers trygghet och studiero kan tillgodoses på skolan genom mindre ingripande åtgärder än att NN flyttas till en annan skola.

Överklagandenämnden finner att situationen på skolan, vid en samlad bedömning, var sådan att det har varit nödvändigt att placera NN vid en annan skola för att tillgodose övriga elevers trygghet och studiero. Detta särskilt mot bakgrund av vad som anförts om de inblandade elevernas rädsla för att vistas i hans närhet och vad som har anförts kring hur situationen på skolan i stort påverkats av de aktuella händelserna. Vidare talar vad som framkommit kring NNs egen inställning till bl.a. den först inträffade händelsen emot att det skulle gå att finna en mindre ingripande lösning för att tillgodose behovet av trygghet och studiero.

Vad vårdnadshavaren har anfört om att Y-skolan inte hanterat problematiken tidigare föranleder inte någon annan bedömning. Överklagandenämnden vill dock påtala vikten av att arbete med alla elevers trygghet och studiero utförs löpande, att ett aktivt värdegrundsarbete förs samt att händelser utreds och adresseras direkt. Nämnden utövar dock inte tillsyn över skolväsendets område och kan inte ta ställning till skolans eller kommunens agerande i övrigt.

Överklagandenämnden vill erinra om att upplevda oegentligheter avseende skolans eller kommunens hantering av det inträffade kan anmälas till Skolinspektionen.

Överklagandenämnden finner således att X kommun därmed har haft fog för sitt beslut. Överklagandet ska därmed avslås.

På Överklagandenämndens vägnar

Niklas Schüllerqvist
Beslutet har fattats av Niklas Schüllerqvist, ordförande i nämnden, samt Magnus Åhammar, Birgit Blomqvist, Einar Jakobsson, Gunilla Thole och Marie Johannesson efter föredragning av juristen Nisse Rosenlund Hedman. Ersättaren Christina Ridderman Karlsson och kanslichefen Anna-Karin Lundgren har även varit med vid den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet.