Till innehållet

Vid omplacering av elev med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero utgör tvångsflytt sista utvägen för att skapa arbetsro i skolan


Beslut 2011-10-03 dnr 2011:190

K kommun har beslutat att S ska flyttas från Kby skola till annan skola inom kommunen. Ss vårdnadshavare har överklagat beslutet. Överklagandenämnden har den 7 september 2011 beslutat att K kommuns beslut tills vidare inte får verkställas.

Beslut


Nämnden upphäver K kommuns beslut.
Beslutet får inte överklagas.

 

Gällande bestämmelser m.m.

En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter som elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Kommunen får frångå elevens vårdnadshavares önskemål bl.a. om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero. Ett placeringsbeslut som på denna grund avviker från vårdnadshavares önskemål gäller omedelbart om annat beslutas (10 kap. 30 § skollagen (2010:800)).

Ärendet

K kommun har beslutat att S ska flyttas till en annan skola inom kommunen med hänsyn till annan elev på Kby skola.

 
Ss vårdnadshavare har överklagat beslutet och anför att de känner en oro för att S ska må sämre. I maj 2010 inträffade en händelse som S och en flicka har olika syn på. En polisutredning öppnades men lades ned. Både S och flickan mådde väldigt dåligt. S vistades tio månader på ett hem för vård och boende och hans mående blev stadigt bättre. Under sommaren 2011 har han mått bra, skött sitt arbete och blev glad när han fick beslut att han skulle få fortsätta på Kby skola. Han har hela tiden samarbetat med socialtjänsthandläggare och skolpersonal. När det nya beslutet om att han skulle omplaceras fattades blev han arg och besviken på vuxenvärlden.


K kommun har som skäl för beslutet uppgett att en annan elevs skolgång skulle försvåras om S gick kvar på Kby skola. Eleven skulle sluta komma till skolan på grund av rädsla för S. Den sammanfattande bedömningen var att eleverna inte kunde ha en gemensam skolgång på Kby skola. Eftersom S inte har haft sin skolgång på Kby skola under det senaste läsåret samt att den andra eleven har fått en bättre fungerande skolgång under samma läsår, var det mest lämpligt att flytta på S.

I den utredning som Överklagandenämnden tagit del av ingår bl.a. anteckningar av kurator vid barn- och ungdomsförvaltningen, utkast till skolutredning, yttrande från K kommun, lägesrapport angående berörd elev och beskrivning av Ss reaktioner på beslutet om skolbyte.


Av utredningen i ärendet framgår bl.a. att båda eleverna är inskrivna i Kby skola och S har sin skolgång i vanlig klass. Den andra berörda eleven vägrar att gå till Kby skola utan har sin skolgång förlagd till en särskild stödenhet. Uppdraget för skola och socialtjänst är nu att motivera båda eleverna till studier i syfte att uppnå kunskapsmålen för årskurs 9. Båda vårdnadshavarnas ståndpunkter är att deras respektive barn har sin fulla rätt att gå på den skolan de önskar. Socialförvaltningen arbetar intensivt med motivationsstöd för den andra berörda eleven. Förvaltningschefernas fortsatta intention är att arbeta i nära samverkan mellan förvaltningarna enligt uppgjord plan i syfte att optimalt stödja båda eleverna och deras vårdnadshavare. – Den berörda eleven har efter att Överklagandenämnden beslutade att inhibera beslutet inte besökt Kby skola utan valt att gå till stödenheten. Hon uttrycker att hon kommer att vägra att ta emot undervisning på skolan och hon synes ha tappat motivationen till skolarbetet. – S har tagit väldigt illa vid sig av det överklagade beslutet och känner sig utpekad som förövare och upplever det som en bestraffning. Hans omgivning har upplevt att han har blivit nedstämd och känt en stark oro att han ska återgå i självskadebeteende.

Skäl för beslutet

I förarbetena till bestämmelsen anges bl.a. följande. Regeringens förslag innebär att en elev ska kunna flyttas om det är nödvändigt på grund av att beteende och handlingar negativt påverkar andra elevers trygghet och studiero. Avgörande vid bedömningen bör vara att det inte finns något annat sätt att tillförsäkra övriga elever en tillräckligt trygg skolmiljö och att andra för den berörda eleven mindre ingripande sätt att nå det eftersträvade resultatet har prövats och bedömts som otillräckliga. Bestämmelsen är avsedd att tillämpas restriktivt. Det är naturligtvis angeläget och det ligger i sakens natur, att den mottagande skolan gör allt för att underlätta bytet av skola, både för den elev som förflyttas och för övriga elever på den nya skolan. Ett beslut att flytta en elev ska vara en yttersta åtgärd som vidtas när andra möjliga åtgärder prövats och bedömts vara otillräckliga. Det är därför rimligt att anta att när en sådan åtgärd aktualiseras så finns det oftast ett behov av att den ska kunna verkställas omedelbart. Typiskt sett kan det handla om situationer då kommunen måste flytta på elever som kränker andra eller är våldsamma, splittra destruktiva kamratgäng o.s.v. Övriga elevers trygghet och studiero måste då snabbt kunna ges företräde framför den eller de störande elevernas intresse av att få gå kvar i den aktuella skolan (prop. 2006/07:69 s. 13).

 
Som Överklagandenämnden konstaterar i beslutet om inhibition finns det uppgifter om en allvarlig incident mellan de två eleverna under våren 2010. Det har inte gått att klarlägga vad som har hänt. Ord står mot ord och polisutredningen är nedlagd.

Av de redovisade förarbetena framgår tydligt att en förflyttning av en elev är den sista utvägen för att skapa arbetsro i skolan. Det innebär att skolan måste pröva i princip alla andra alternativ innan en tvångsförflyttning kan bli aktuell. Det har inte skolan gjort innan beslutet om förflyttning fattades gällande S. Av den planering och de åtgärder som kommunen nu presenterat framgår att man, såvitt Överklagandenämnden kan utläsa, vidtagit tämligen omfattande insatser för att skapa möjlighet för att båda eleverna ska kunna gå kvar på samma skola. Överklagandenämnden utgår från att åtgärderna ska vara tillräckliga eller, om så inte skulle vara fallet, att ytterligare stödinsatser görs. För närvarande saknas grund för att förflytta någon av de två eleverna som berörs av händelsen. Det överklagade beslutet ska således upphävas och överklagandet bifallas.

På Överklagandenämndens vägnar


Anders Heiborn
------------------

Beslutet har fattats av Anders Heiborn, ordförande i nämnden, efter föredragning av Eva Hjulström.