Till innehållet

Särskilda skäl förelåg för mottagande av elev i en annan kommun


Beslut 2009-06-11 dnr 09:192

Författningsbestämmelser

En kommun skall i sin grundskola ta emot en elev för vars grundskoleutbildning kommunen annars inte är skyldig att sörja, om eleven med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i den kommunens grundskola. Ett beslut som en kommun fattar i ett sådant fall får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd (4 kap. 8 och 11 §§ skollagen [1985:1100]).

Ärendet

A begärde att sonen B skulle tas emot i grundskolan i S kommun trots att familjen är hemmahörande i Ls kommun.

S kommun avslog begäran. Som skäl för beslutet angavs bl.a. följande. Kommunen finner inte att de skäl som anges i ansökan, kränkande behandling från skolpersonalen och avsaknad av kompisar på fritiden, är giltiga. Utifrån de uppgifter som kommunen inhämtat görs bedömningen att det inte finns några tydliga belägg för att kränkning och mobbning skett, eftersom skolan och vårdnadshavaren har olika uppfattning i frågan.

A har överklagat beslutet och anfört bl.a. följande. B har särskilda skäl med hänsyn till sina personliga förhållanden att bli mottagen i Sskolan i S kommun. Detta eftersom han vid Nskolan i Ls kommun utsätts för kränkande behandling av skolpersonalen och eftersom han saknar kompisar på fritiden. Kränkningarna började, såvitt hon vet, i slutet av höstterminen 2007 och har pågått fram till idag. B har tidigare gått på Sskolan, men började på Nskolan då familjen sommaren 2006 flyttade till Ls kommun. B fick under höstterminen 2007 undervisning i en liten undervisningsgrupp eftersom han behövde extra stöd. I början av vårterminen 2008 tog hon B ur den gruppen till den övriga klassen, eftersom personalen i den lilla gruppen gjorde skillnad på elever och inte gav B lika mycket beröm som den andra eleven i gruppen. Det föreligger en konflikt mellan hemmet och Nskolan. Skolan vill inte berätta om det som hon och B upplever som kränkande behandling från skolpersonalen. Skolan vill inte ge B hemundervisning och anser inte att han behöver en elevassistent. Hon har under hösten 2008 hållit B hemma från skolan, men ålades vite om hon inte lämnade honom i skolan. B vill att hon är med honom under skoldagen, eftersom han inte litar på skolpersonalen. Hon har därför sedan februari 2009 varit med honom hela dagen i skolan, fem dagar i veckan. B har ingen kompis i klassen och därför ingen som kan ställa upp för honom. I S hade han kompisar att leka med på sin fritid och han saknar dessa kompisar. Hon yrkar därför att B från och med höstterminen 2009 skall tas emot vid Sskolan i S kommun.

A har gett in tre läkarintyg utfärdade vid vårdcentralen i Dalby. I det första intyget, vilket är daterat den 10 oktober 2008 av distriktsläkaren L, anges bl.a. följande. Kring julen 2007 inträffade en incident på Nskolan som B upplevde som kränkande. Därefter har inte förtroendet kunnat återupprättas mellan familjen och skolan. Familjen har varit i kontakt med rektor, skolchef etc. för att få en ursäkt eller förklaring till varför man inte kontaktade föräldrarna när B blev så ledsen. Ställningarna är låsta och Bs familj mår mycket dåligt av det inträffade. Man upplever att sonen inte får den hjälp och stöd han vill på Nskolan. Han har inga kamrater, känner sig isolerad och ledsen. Föräldrarna har försökt lösa detta genom hemundervisning men det är inte hållbart i längden. Föräldrarna vill att B skall gå i skola i S kommun, eftersom han där har två kamrater sedan tidigare som han fortfarande umgås med på fritiden på ett organiserat sätt. Föräldrarna menar att förtroendet för Nskolan helt har upphört och såväl de som B mår mycket dåligt i den aktuella situationen.

Nästa intyg är utfärdat den 5 januari 2009 av ST-läkaren P. Av intyget framgår att B har uppsökt vårdcentralen på grund av periodvisa bröstsmärtor och att den mest sannolika diagnosen är stressrelaterad halsbränna. Det tredje och sista intyget är daterat den 2 juni 2009 av distrikts- och skolläkaren E. Där sägs bl.a. följande. B har under en längre tid upplevt stark stress och press samt vantrivsel i skolan. Han har uppsökt vårdcentralen flera gånger pga. stickningar i bröstet, som troligen är orsakade av stress. Eftersom B inte mår bra i skolmiljön är det viktigt att han befrias från skolarbete under resten av terminen.

Överväganden

Eftersom B är folkbokförd i Ls kommun är S kommun skyldig att ta emot honom i sin grundskola endast om han har särskilda skäl med hänsyn till sina personliga förhållanden.

Av utredningen framgår att det under en längre tid funnits motsättningar mellan skolan och hemmet rörande Bs skolgång. Mot den bakgrunden och med hänsyn till vad som sägs i läkarintygen om hur den uppkomna situationen påverkar bl.a. Bs hälsa, gör nämnden bedömningen att han har sådana särskilda skäl med hänsyn till sina personliga förhållanden att han skall tas emot i S kommuns grundskola. Överklagandet skall därför bifallas.

Beslut

Nämnden upphäver det överklagade beslutet och föreskriver att B skall tas emot som elev i grundskolan i S kommun.

Nämndens beslut får inte överklagas.