Till innehållet

Eleven hade fått ett gynnande förvaltningsbeslut om mottagande i annan kommun


Beslut 2005-02-24 dnr 05:14

Författningsbestämmelser

En kommun skall i sin grundskola även ta emot en elev för vars grundskoleutbildning kommun inte är skyldig att sörja, om eleven med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i den kommunens grundskola. Ett beslut som en kommun fattar i ett sådant fall får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd. (4 kap. 8 och 11 §§ skollagen [1985:1100]) Efter önskemål av vårdnadshavare har en kommun rätt att i andra fall än som avses i 5 § tredje stycket och 8 § i sin grundskola ta emot en elev från en annan kommun. (4 kap. 8 a § skollagen)

Ärendet

J och B ansökte hos Härryda kommun om att deras dotter L skulle tas emot som elev i musikklass vid Ekdalaskolan inför höstterminen 2005. Familjen är bosatt i Mölndals kommun.

Den 27 november 2004 meddelade musikskolechefen M och rektorn för Ekdalaskolan G att L var antagen till musikklassen.

Den 15 december 2004 beslutade Härryda kommun genom verksamhetschefen K att avslå ansökan.

I den delegationsordning som gäller för styrelsen i Härryda kommun föreskrivs att verksamhetschefen har behörighet att fatta beslut på styrelsens vägnar beträffande mottagande enligt 4 kap. 8 § skollagen.

J och B har anfört bl.a. följande. Deras dotter har sökt utbildning i musikklass i Härryda kommun. Efter att ha genomfört ett inträdesprov fick L besked från rektorn på skolan samt musikskolechefen att hon blivit antagen till utbildningen. Därefter har kommunen återkallat beslutet. Familjen anser att det är oacceptabelt att först ge ett besked om antagande som senare återkallas p.g.a. bristande rutiner i kommunen. Vidare anser vårdnadshavarna att L har särskilda skäl att få läsa i Härryda kommun eftersom motsvarande utbildning saknas i deras hemkommun.

Överväganden

Som framgår av redogörelsen för författningsbestämmelserna ovan kan en elev enligt skollagen tas emot i grundskolan i en annan kommun än hemkommunen i framför allt följande två fall. För det första har en kommun enligt 4 kap. 8 a § rätt, men inte skyldighet, att ta emot en elev från en annan kommun efter önskemål av elevens vårdnadshavare. För det andra är en kommun enligt 4 kap. 8 § skyldig att ta emot en elev från en annan kommun, om eleven med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i den kommunens grundskola.

I det här aktuella fallet framgår det inte om Härryda kommun - såsom den bort göra - prövat frågan om L med hänsyn till sina personliga förhållanden hade särskilda skäl att bli mottagen i grundskolan där. Och det finns inte heller skäl för Överklagandenämnden att nu göra en sådan prövning. Genom det beslut som fattades av musikskolechefen och rektorn för Ekdalaskolan den 27 november 2004 måste nämligen kommunen anses ha tagit emot L till utbildningen. Det förhållandet att musikskolechefen och den berörda rektorn inte var behöriga att fatta beslut om mottagande föranleder ingen annan bedömning.
Frågan är då om Härryda kommun haft rätt att återkalla beslutet. Av allmänna rättsgrundsatser följer nämligen att ett gynnande förvaltningsbeslut inte kan återkallas annat än i undantagsfall. Återkallelse kan således ske med stöd av förbehåll i själva beslutet eller i den författning som beslutet grundar sig på eller om det påkallas av tvingande säkerhetsskäl eller om den enskilde har utverkat beslutet genom vilseledande uppgifter. Någon sådan grund för återkallelse har inte framkommit. Något giltigt skäl för Härryda kommun att - såsom skett genom det överklagade beslutet - återta sitt gynnande beslut kan därför inte anses ha förelegat. Det överklagade beslutet skall därför upphävas.

Beslut

Nämnden upphäver det överklagade beslutet och föreskriver att L skall tas emot i grundskolan i Härryda kommun.