Till innehållet

Lång resväg till hemkommunens skola bedömdes inte som särskilda skäl att ta emot elev i annan kommun


Beslut 2003-05-27 dnr 03:118

Författningsbestämmelser, m.m.

En kommun skall i sin grundskola även ta emot en elev för vars grundskoleutbildning kommunen inte är skyldig att sörja, om eleven med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i den kommunens grundskola. Ett beslut som en kommun fattar i ett sådant fall får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd. (4 kap. 8 och 11 §§ skollagen [1985:1100])

För var och en som enligt denna lag har rätt att gå i grundskolan skall hemkommunen sörja för att sådan utbildning kommer till stånd. Denna skyldighet skall normalt fullgöras genom att hemkommunen anordnar grundskola i den omfattning som krävs för att bereda utbildning åt samtliga i kommunen som har rätt till sådan. Om det finns särskilda skäl får hemkommunen komma överens med någon annan kommun att denna i sin grundskola skall ta emot elever vars grundskoleutbildning hemkommunen har att sörja för. (4 kap. 5 § skollagen)

Varje kommun är skyldig att vid utformningen av sin grundskoleverksamhet beakta vad som för eleverna är ändamålsenligt ur kommunikationssynpunkt. Ingen kommun får organisera sin grundskola så att någon elev på grund av skolgången behöver bo utanför det egna hemmet. Avsteg härifrån får dock göras om förhållandena är så speciella att det framstår som orimligt att kommunen anordnar skolgång på sådant sätt att eleven kan bo kvar i hemmet under skolgången. Vid denna bedömning skall särskild vikt fästas vid elevens ålder. (4 kap. 6 § första och andra styckena skollagen)

Hemkommunen är skyldig att sörja för att det för eleverna i grundskolan anordnas kostnadsfri skolskjuts, om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, funktionshinder hos en elev eller någon annan särskild omständighet. När en elev till följd av skolgången måste bo utanför det egna hemmet, skall hemkommunen svara för att eleven utan extra kostnader får tillfredsställande förhållanden. (4 kap. 7 § första och andra styckena skollagen)

I förarbetena till bestämmelsen i 4 kap. 8 § skollagen anges bl.a. att till särskilda skäl räknas bl.a. mobbning och andra allvarliga konfliktsituationer. Den mottagande kommunen avgör om det föreligger särskilda skäl eller inte. (Proposition 1992/93:230 s. 60)

Ärendet

A ansökte hos Laxå kommun om att hennes son E skulle tas emot som elev i Tivedsskolan i Laxå med stöd av 4 kap. 8 § skollagen. Familjen är bosatt i Askersunds kommun.

Den 24 februari 2003 beslutade Laxå kommun att avslå ansökan.

A har anfört bl.a. följande. Familjen bor nära gränsen mellan Laxå och Askersunds kommuner. De bor närmare skolan i Laxå än skolan i Askersund. Skolgång i hemkommunen medför en resväg om 14 mil tur och retur på grusvägar, medan skolgång i Laxå medför en resväg om 2 mil tur och retur på asfaltvägar. E:s förhållanden är inte jämförbara med andra elevers eftersom han bor långt ute i glesbygden där det inte finns några andra kommunikationer. En så tidsmässigt krävande skolskjuts som kommer att innebära mycket långa dagar kan inte vara lämpligt för ett så litet barn. Skolskjuts till hemkommunens skola skulle dessutom medföra att andra barn måste åka tre mil extra ibland för att E ska få komma hem tidigare. Familjen har inga vänner eller släkt i Askersund. Däremot har den sina vänner, föreningsliv och fritidsintressen i Laxå. Skolgång i hemkommunen medför att E inte kan vara med på olika fritidsaktiviteter. Det är orimligt om E placeras i Askersund eftersom föräldrarna arbetar åt motsatt håll. De har två barn till som kommer att hamna i samma situation.

Hemkommunen har uppgett att skolskjuts anordnas samt lämnat upplysningar om tidtabell för resor till och från hemkommunens skola. Enligt dessa upplysningar avgår taxi från hemmet klockan 07:05 och är framme vid skolan klockan 08:05-08:15 beroende på vinter- eller sommarväglag. Åter avgår taxi klockan 13:30 och eleven är då hemma ca klockan 14:15.

Överväganden

En annan kommun än hemkommunen är skyldig att i sin grundskola ta emot en elev, om eleven med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i den
kommunens grundskola. När det gäller frågan om en elevs resväg kan utgöra ett sådant särskilt skäl gör nämnden följande bedömning.

De inledningsvis redovisade bestämmelserna i 4 kap. 5-7 §§ skollagen innebär att varje kommun är skyldig att organisera sin grundskola så att alla elever får acceptabla
förhållanden bl.a. ur kommunikationssynpunkt. I vissa fall finns också möjlighet för hemkommunen att komma överens med en annan kommun om att denna skall ta emot elever från hemkommunen. Lång resväg kan mot den bakgrunden i sig inte anses utgöra ett sådant särskilt skäl som avses i 4 kap. 8 § skollagen.

Vad A har framhållit om den långa resvägen till skolan i Askersund kan därför inte medföra bifall till överklagandet. Inte heller vad hon i övrigt har anfört utgör enligt nämndens bedömning sådana särskilda skäl som avses i bestämmelsen. Överklagandet kan därför inte bifallas.

Beslut

Nämnden avslår överklagandet.