Till innehållet

Modersmålsundervisning inte ett särskilt skäl att mottas i förskoleklass i annan kommun


Beslut 2014-11-17 dnr 2014:448

BESLUT

Överklagandenämnden avslår överklagandet.

Beslutet får inte överklagas.

ÄRENDET

X kommun beslutade den 4 augusti 2014 via rektor vid Y skola att inte motta NN, bosatt i B kommun, i förskoleklass på Y skola i kommunen. Som skäl för beslutet angavs att de skäl som anförts inte med hänsyn till NNs personliga förhållanden kan ligga till grund för att särskilda skäl ska anses föreligga.

NNs vårdnadshavare har överklagat beslutet och anfört bl.a. följande. En fullgod och integrerad bedömning av NNs personliga förhållanden, med utgångspunkt i skollagen, borde resultera i att hans skäl att gå på Y skola är att betrakta som särskilda skäl. NN och hans bror är tvåspråkiga och italienska talas i hemmet. Båda bröderna har rätt att bli erbjudna modersmålsundervisning i skolan. NNs bror går redan på Y skola och får där modersmålsundervisning en timme i veckan. Mellan den skola B kommun erbjuder plats vid och Y skola är det drygt en mil och det är ca 45 minuters restid med kollektivtrafik. B kommun ordnar inte och kommer inte att ordna modersmålsundervisning i italienska. Det innebär att bröderna kommer att få helt olika tillgång till sitt modersmål samt att den dagliga logistiken måste hanteras på över en mils avstånd varje dag. Särskilda skäl med hänsyn till personliga förhållanden är ett vitt begrepp som kan inbegripa fler och andra skäl än behov av särskilt stöd av pedagogisk eller social karaktär, ett prioriteringsbegrepp som används av X kommun. Modersmålsundervisning är inte ett särskilt stöd utan en lagstadgad rättighet. Tillgång till modersmålsundervisning kan därför utgöra ett sådant särskilt skäl.

SKÄL

Gällande bestämmelser

Ett barn har rätt att bli mottaget i förskoleklass med offentlig huvudman i en annan kommun än den som ska svara för barnets utbildning, om barnet med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i den kommunens förskoleklass. (9 kap. 13 § skollagen, 2010:800)

Av förarbetena framgår att prövningen om mottagande av elev från annan kommun ska göras av den kommun där barnet önskar gå i förskoleklass. Det är barnets förhållanden som ska prövas. Regeln kan till exempel bli tillämplig i situationer där familjens bosättning gör det betydligt enklare att ta sig från bostaden till en skolenhet med förskoleklass i en annan kommun än hemkommunen. Även föräldrarnas möjligheter att skjutsa barnet måste beaktas eftersom deltagande i förskoleklass inte ger laglig rätt till skolskjuts. I bedömningen måste också beaktas vid vilken skolenhet den andra kommunen avser att placera barnet med tillämpning av bestämmelserna i 15 §. Om mottagandet i en annan kommun än hemkommunen innebär t.ex. betydligt kortare resväg bara med placering vid en viss skolenhet, måste det stå klart att barnet också placeras vid den skolenheten för att särskilda skäl ska föreligga. (Prop. 2009/10:165 s. 723)

Överklagandenämndens bedömning

Hemkommunen är skyldig att ordna modersmålsundervisning utifrån det regelverk som finns. Omständigheten att B kommun inte anordnar modersmålsundervisning kan inte anses vara ett särskilt skäl för NN att med hänsyn till sina personliga förhållanden få gå i en skolenhet i X kommun.

Inte heller familjens bosättning kan medföra att det får anses vara ett särskilt skäl med hänsyn till hans personliga förhållanden. Det framgår inte av utredningen att det är betydligt enklare att ta sig från familjens bostad till Y skola eller annan skolenhet i X kommun än till en skolenhet i B kommun. Omständigheten att NNs bror går på Y skola kan inte leda till en annan bedömning.

Vad som i övrigt framkommer i ärendet utgör inte heller särskilda skäl.

Mot bakgrund av ovanstående ska överklagandet avslås.

På Överklagandenämndens vägnar

Barbro Molander
Åsa Lindbäck