Till innehållet

Åtgärdsprogram upphävdes på grund av brister i utredningen samt att åtgärderna inte var tillräckligt specificerade för att kunna utläsa vilket behov stödet skulle tillgodose och i vilken omfattning stödet skulle ges


Beslut 2016-04-14 dnr 2015:560

ÖVERKLAGAT BESLUT

Rektorns vid X skola i Y kommun beslut den 7 december 2015 om åtgärdsprogram

Beslut

Överklagandenämnden upphäver det överklagade beslutet om åtgärdsprogram och återförvisar ärendet till rektorn för skyndsam kompletterande utredning och ny prövning av behovet av särskilt stöd.

Beslutet får inte överklagas.

Ärendet

Rektorn vid X skola beslutade den 7 december 2015 om åtgärdsprogram för NN, som går i årskurs 1.

Skolans utredning

Av utredning av NNs behov av särskilt stöd den 7 december 2015 framgår bl.a. följande. NN går i en grupp med 24 elever. Hen lyssnar vid genomgångar/ samlingar och tar in information, men när hen kommer till sin plats uppstår ibland problem genom att hen har svårt att komma igång och när hen väl har kommit igång har hen svårt att sluta. Hen har lätt för att uppfatta och förstå nya moment med hjälp av ansvarig pedagog. På idrotten behöver NN uppmuntras för att bli aktiv. NN leker gärna på rasterna men har ibland svårt att säga ifrån då hen inte orkar eller vill leka vidare. Hen har svårt med hur lekarna fungerar och behöver vuxenstöd i detta.

NN är borta en del, ofta strödagar. Föräldrarna säger att de inte får NN till skolan på morgonen och att hen är ledsen, får ångest och utbrott hemma. NN har vissa extra anpassningar i sin undervisning.

En del stödbehov är omfattande och behövs under längre tid vilket medför att det räknas som särskilt stöd. Det handlar om mycket lärarstöd under alla lektioner för att kunna skapa en lugnare och extra strukturerad undervisningssituation och för att hjälpa NN att genomföra arbetsuppgifterna. Särskilt stöd behövs i form av att assistent eller annan vuxen har en överblick över NNs dag. NN har en egen assistent som finns tillgänglig under hela dagen och NN får arbeta enskilt eller i liten grupp vid behov.

I ärendet har även getts in en tidigare utredning av skolan från den 9 mars 2015 och ett utredningsutlåtande från Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken från den 18 juni 2015.

Åtgärdsprogrammet

Av åtgärdsprogrammet framgår bl.a. följande. Vissa anpassningar för NNs skoldag har gjorts, bl.a. genom att NN går in före andra elever för att titta på sitt individuella bildschema som finns på bänken. Hen har en egen lugn plats i grupprummet bakom en skärm som arbetsplats, där hen arbetar i första hand med assistenten och är med i klassen när möjlighet finns. Hen använder hörselkåpor vid behov och har inplanerade pauser.

De åtgärder som skolan bedömer är nödvändiga för att tillgodose NNs behov av särskilt stöd är att

  • NN har en egen assistent som finns tillgänglig under hela skoldagen.
  • NN får arbeta enskilt eller i liten grupp vid behov.

Överklagandet

NN har överklagat beslutet genom sina vårdnadshavare som bl.a. anfört följande. NN har sedan hen gick i förskoleklass på flera sätt signalerat att hen mår dåligt i skolmiljön. Hen har varit hemma från skolan från och till, som mest tre veckor i sträck. Vissa anpassningar bör läggas till i åtgärdsprogrammet. NN är väldigt ljudkänslig och har svårt att sortera intryck från omgivningen. NN har svårigheter med det sociala samspelet med klasskamrater. I åtgärdsprogrammet står att assistent finns tillgänglig under hela skoldagen, vilket inte är fallet. NN har svårt med förändringar och har stort behov av tydlighet och behöver veta i förväg vad som kommer att hända. Anpassningarna kunde beskrivas ytterligare för att ge en klarare bild av vad NN behöver för stöd i skolan och tydliggöra vem som ansvarar för vad. Det saknas en bakgrundsbeskrivning och det har inte gjorts någon grundläggande utredning kring NNs särskilda behov. Det saknas vidare en nulägesbeskrivning och utvärderingsbara mål. De har inte varit delaktiga i upprättandet av åtgärdsprogrammet då det redan var färdigt när de fick del av det den 8 december 2015.

Rektorns yttrande

Rektorn har uppgett bl.a. följande. Beskrivningarna av anpassningarna i åtgärdsprogrammet är tydliga och det finns beskrivet vem som ansvarar för åtgärderna. Utredningen innehåller kartläggning och nulägesbeskrivning. Åtgärdsprogrammet kommunicerades med föräldrarna den 8 december och vid möte den 10 december tog rektorn emot de ändringar som föräldrarna önskade och flertalet av dessa lades till.

NNs vårdnadshavare har lämnat synpunkter på rektorns yttrande.

Skäl

Gällande bestämmelser m.m.

Av 3 kap. 8 § skollagen (2010:800) framgår att om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, trots att stöd har getts i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, ska detta anmälas till rektorn. Detsamma gäller om det finns särskilda skäl att anta att sådana anpassningar inte skulle vara tillräckliga. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hen ges sådant stöd.

Av 3 kap. 9 § skollagen framgår att ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska behovet av särskilt stöd och hur det ska tillgodoses framgå. Av programmet ska det också framgå när åtgärderna ska följas upp och utvärderas och vem som är ansvarig för uppföljningen respektive utvärderingen. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas.

Regeringens utgångspunkt är att åtgärdsprogrammet ska vara ett redskap för lärare, rektorer och annan skolpersonal i arbetet med att stödja en elev i behov av särskilt stöd så att han eller hen kan uppnå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Programmet är samtidigt en bekräftelse på elevens behov av särskilt stöd och de stödåtgärder som ska sättas in. När elevens behov är av sådan karaktär och omfattning att de inte kan tillgodoses genom stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen är det fråga om behov av särskilt stöd och det är dessa behov som ska anges i åtgärdsprogrammet. Såväl behovet av särskilt stöd som de konkreta åtgärder som ska vidtas ska anges i programmet. (Prop. 2013/14:160 s.27 ff.). 

Överklagandenämndens bedömning

Ramen för Överklagandenämndens prövning

Överklagandenämnden kan vid en prövning av ett åtgärdsprogram antingen fastställa eller upphäva det överklagande beslutet. Nämnden kan inte sätta ett annat beslut i det överklagade beslutets ställe, stryka eller lägga till uppgifter i ett åtgärdsprogram. Om det överklagade beslutet upphävs ska ärendet, om det behövs, visas åter till rektorn för ny prövning (28 kap. 16 § andra stycket skollagen). Överklagandenämnden kan inte pröva verkställigheten av åtgärdsprogrammet, det vill säga att beslutade åtgärder faktiskt utförs.

Utredningen

En viktig del i Överklagandenämndens överprövning av åtgärdsprogrammet är utredningens kvalitet. Om utredningen inte är tillräcklig för att bedöma det eventuella behovet av särskilt stöd bör Överklagandenämnden upphäva åtgärdsprogrammet. (Prop. 2009/2010:165 s. 585 f.). Överklagandenämnden har således först att ta ställning till om den utredning som ligger till grund för det överklagande beslutet är tillräcklig för att kunna utläsa vilket behov av särskilt stöd NN har.

Det huvudsakliga syftet med en utredning enligt 3 kap. 8 § skollagen är att fastställa om en elev har behov av särskilt stöd och i förekommande fall vilket behov av särskilt stöd eleven har. Att ett åtgärdsprogram föregås av en ordentlig utredning är av yttersta vikt för att tillräckliga och adekvata särskilda stödåtgärder ska kunna ges. Omfattningen av en utredning beror på det enskilda fallet. En utredning bör bestå av två delar; en del där elevens skolsituation kartläggs och eventuella utlåtanden inhämtas och en del med en bedömning, utifrån den kartläggande delen, av vilken typ av särskilt stöd eleven har behov av och ungefär i vilken omfattning. I den kartläggande delen krävs som regel även en analys av de tänkbara orsakerna till elevens svårigheter. (Jfr. bl.a. Överklagandenämndens beslut den 16 januari 2014, dnr 2013:468 och Skolverkets allmänna råd om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, SKOLFS 2014:40, s.27 ff.). 

Överklagandenämnden finner att skolans utredning är bristfällig. Kartläggningen av NNs behov, styrkor och svårigheter är ytlig och det saknas en mer ingående analys av hinder och möjligheter i skolsituationen, och orsakerna till dessa. Den pedagogiska bedömningen saknar vidare helt belysning av hur NN ligger till i förhållande till kunskapskraven och en analys av hens eventuella behov av särskilt stöd för att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, vilken typ av sådant stöd och omfattningen av detta.

Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Med andra svårigheter avses sådana situationer där en elev kan behöva särskilt stöd även om det just då inte finns anledning att befara att eleven inte ska nå de kunskapskrav som minst ska nås (se prop. 2009/2010:165 s. 664). Andra svårigheter kan exempelvis vara hög frånvaro, funktionsnedsättning eller sociala svårigheter som på längre sikt kan påverka elevens möjligheter att nå kunskapskraven. Vårdnadshavarna har påtalat att NN har frånvaro och svårigheter i det sociala samspelet med kamrater, och i utredningen anges att NN har svårt med hur lekarna på rasterna fungerar och att hen behöver vuxenstöd i detta. I utredningen saknas dock även fördjupning i specifikt vilka NNs svårigheter och behov är i denna del.

Åtgärdsprogrammet

En av åtgärderna i åtgärdsprogrammet är att NN får arbeta enskilt eller i liten grupp vid behov. Överklagandenämnden finner att denna åtgärd inte är tillräckligt specificerad för att kunna utläsa vilket behov stödet ska tillgodose och i vilken omfattning stödet ska ges.

Den andra åtgärden som anges i åtgärdsprogrammet är att NN har en egen assistent tillgänglig under hela skoldagen. Inte heller denna åtgärd är enligt Överklagandenämndens mening tillräckligt precis. Det framgår inte vilket behov stödet ska tillgodose, om åtgärden till exempel är kopplad till NNs i utredningen angivna behov av vuxenstöd på rasterna.

Överklagandenämnden vill peka på att det är behovet av särskilt stöd och de särskilda stödåtgärder som skolan beslutar om för att eleven ska nå de kunskapskrav som minst ska uppnås som ska anges i åtgärdsprogrammet. Stöd i form av anpassningar och extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen bör däremot inte stå med ett åtgärdsprogram. Det är dock av vikt att själva utredningen innehåller en bedömning av elevens hela skolsituation och en redogörelse för samtliga anpassningar, även sådana som görs inom den ordinarie undervisningen. (jfr prop. 2013/14:160 s. 27 f.).

Överklagandenämnden noterar även att det av inte framgår vem som är ansvarig för uppföljningen respektive utvärderingen (3 kap. 9 § skollagen).

I överklagandet anges att åtgärdsprogrammet saknar utvärderingsbara mål. Överklagandenämnden konstaterar att det i förarbetena till skollagen uttalas att åtgärderna ska vara av både kortsiktig och långsiktig karaktär (prop. 2009/10:165 s. 290). Det anges vidare att åtgärderna ska relatera till målen i läroplanerna samt uppställda kunskapskrav och att de ska vara möjliga att följa upp. Målen i åtgärdsprogrammet är enligt förarbetena ett hjälpmedel för att kunna följa upp åtgärderna. Mot bakgrund av det anförda kan det enligt nämndens mening inte ställas något absolut krav på att det ska finnas såväl långsiktiga som kortsiktiga mål. (Jfr Överklagandenämndens beslut den 4 oktober 2013,dnr 2013:299)

Rektorn och vårdnadshavarna har olika uppfattning om i vilken mån vårdnadshavarna fått medverka i utarbetandet av åtgärdsprogrammet. Innebörden av att vårdnadshavarna ska ges möjlighet att medverka inför upprättandet av ett åtgärdsprogram är att de har rätt att få insyn i utredningen och att de ska få framföra sina synpunkter. Överklagandenämnden finner utifrån vad som framgått av handlingarna i denna del att NNs vårdnadshavare får anses ha haft möjlighet att medverka vid utarbetandet av åtgärdsprogrammet.

Slutsats

Mot bakgrund av de brister som Överklagandenämnden konstaterar i fråga om såväl utredningen inför beslutet, som åtgärdsprogrammet, ska beslutet om åtgärdsprogram upphävas och ärendet återförvisas till rektorn för skyndsam kompletterande utredning och ny prövning av behovet av särskilt stöd.

Särskilt uttalande

Det framgår inte av uppgifterna i ärendet i vilken omfattning NN får undervisning enskilt eller i liten grupp. Överklagandenämnden vill erinra om att det enligt 3 kap. 11 § skollagen krävs särskilda skäl för att särskilt stöd ska ges enskilt eller i en annan undervisningsgrupp (särskild undervisningsgrupp) än den eleven normalt hör till. Ifråga om beslut om särskilt stöd i en annan elevgrupp eller enskilt får rektorn, enligt 3 kap. 9 § andra stycket, inte överlåta sin beslutanderätt till någon annan.  

På Överklagandenämndens vägnar

Barbro Molander                                     Johanna Jadstrand

Beslutet har fattats av Barbro Molander, ordförande i nämnden, samt Magnus Åhammar, Birgit Blomqvist, Gunilla Thole, Einar Jakobsson och Gunilla Bråkenhielm efter föredragning av juristen Johanna Jadstrand. I ärendets slutliga handläggning har kanslichefen Anna-Karin Lundgren deltagit.