Till innehållet

Extra anpassningar eller särskilt stöd? Stöd som eleven fått hade karaktär av extra anpassningar, och skulle trots omfattning och regelbundenhet inte stå med i åtgärdsprogrammet


Beslut 2015-10-08 dnr 2015:296

ÖVERKLAGAT BESLUT

Beslut den 29 april 2015 om åtgärdsprogram för NN vid X-skolan i Y kommun

___________________________

Beslut

Överklagandenämnden upphäver det överklagade åtgärdsprogrammet och återförvisar ärendet till rektorn vid X-skolan för utarbetande av ett nytt åtgärdsprogram.

Beslutet får inte överklagas.

Ärendet

Rektorn vid X-skolan beslutade den 29 april 2015 om ett åtgärdsprogram för NN. Av utredningen framgår att NN under vårterminen 2015 gick i årskurs 4. Vårdnadshavarna har, genom ombud, överklagat beslutet.

Skolans utredning

Skolans utredning består av en pedagogisk utredning av NNs behov av särskilt stöd daterad den 28 april 2015, en kartläggning i matematikutvecklingen daterad den 22 april 2015 och en kartläggning i språk-, läs- och skrivutveckling daterad den 27 april 2015.

Vidare finns ett psykologutlåtande daterat den 8 april 2013 och en psykologbedömning daterad den 23 april 2015.

Åtgärdsprogrammet

Av åtgärdsprogrammet framgår att följande åtgärder har bedömts som nödvändiga för att tillgodose NNs behov av särskilt stöd i skolsituationen.

-        Svenska: läs-och skrivträning med klasslärare/specialpedagog 4 ggr/vecka, tillgång till nivåanpassade texter/böcker, inlästa läromedel, ett tyst grupprum, stavningsprogram i dator samt att lyssna på inläst anpassad skönlitterär bok.

-        Matematik: använda digitala, inlästa läromedel och dator/läsplatta, enskild genomgång vid nya moment, tillgång till lathundar/hjälpmedel och till praktiskt material, samt möjlighet att arbeta i ett angränsande lugnt grupprum vid behov.

-        Engelska: enskild undervisning vid behov, anpassat material efter behov, kunskap och förmåga, enskild genomgång av nya moment.

-        Musik: anpassad undervisning efter behov och kunskap, samt möjlighet att aktivt delta och försöka i undervisningen,

-        Idrott: erbjudande om utökad simskola och extra tillfällen i simhallen,

-        Slöjd: erbjudande om enskild undervisning samt extra stöd under ordinarie undervisning i grupp.

Överklagandet

NNs vårdnadshavare har överklagat beslutet och anfört bl.a. följande. NN har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Hen har ett behov av struktur, förutsebarhet och tydliga rutiner som inbegriper hela skolsituationen. Den pedagogiska bedömningen och åtgärdsprogrammet bör därför även omfatta tid när hen är på den öppna fritidsverksamheten. NN har koncentrationssvårigheter. För att lära sig måste hen vara motiverad av att göra uppgiften. Det krävs att skolan inför ett belöningssystem. Åtgärden att erbjuda NN enskild undervisning i engelska vid behov är inte tillräckligt, inte om man beaktar att NN inte fått delta överhuvudtaget i engelskaundervisningen i över ett år. Erbjudanden om åtgärder och att låta NN välja fungerar inte. NNs funktionsnedsättning medför att hen har ett behov av att personal skapar struktur och har ett gemensamt förhållningsätt vilket ska dokumenteras i ett åtgärdsprogram för att säkerställa att detta sker. Likaså hur former för skolans samarbete med vårdnadshavarna, det vill säga läxläsning, kontakt, rapportering och ömsesidig feedback ska skötas. Inget av detta finns upptaget i åtgärdsprogrammet.

Rektorns yttrande

Rektorn har uppgett bl.a. att den psykologiska bedömningen utgår från vilka anpassningar som behövs för att möta NNs behov. X-skolan har gjort bedömningen att det ligger inom ramen för arbetet med anpassningar och extra anpassningar och med anledning av detta inte fattat något formellt beslut härom. X-skolan har vid ett flertal tillfällen erbjudit tider för dialog men vårdnadshavarna har avböjt dessa.

NNs vårdnadshavare har lämnat synpunkter på rektorns yttrande och bl.a. anfört att NN kommer ha behov av särskilt stöd under en överskådlig framtid eftersom en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inte kan växa bort. Därför kan inte stödåtgärderna anses vara extra anpassningar utan de är särskilt stöd, som ska dokumenteras i ett åtgärdsprogram.

Skäl

Gällande bestämmelser m.m.

Av 3 kap. 5 a § skollagen (2010:800) framgår att stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen ska ges till eleven om det kan befaras att denne inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.

Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska behovet av särskilt stöd och hur det ska tillgodoses framgå. Av programmet ska det också framgå när åtgärderna ska följas upp och utvärderas och vem som är ansvarig för uppföljningen respektive utvärderingen. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas. (3 kap. 9 § skollagen).

Regeringens utgångspunkt är att åtgärdsprogrammet ska vara ett redskap för lärare, rektorer och annan skolpersonal i arbetet med att stödja en elev i behov av särskilt stöd så att hen eller hon kan uppnå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Programmet är samtidigt en bekräftelse på elevens behov av särskilt stöd och de stödåtgärder som ska sättas in När elevens behov är av sådan karaktär och omfattning att de inte kan tillgodoses genom stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen är det fråga om behov av särskilt stöd och det är dessa behov som ska anges i åtgärdsprogrammet. Såväl behovet av särskilt stöd som de konkreta åtgärder som ska vidtas ska anges i programmet. (Prop. 2013/14:160 s.27 ff.). 

Överklagandenämndens bedömning

Åtgärdsprogrammet den 14 oktober 2014 (dnr 2014:504)

Överklagandenämnden konstaterar inledningsvis att nämnden i ett tidigare ärende (dnr 2014:504) fattat beslut att upphäva det överklagande beslutet om åtgärdsprogram. Överklagandenämnden fann att utredningen var bristfällig och närmare ett år gammal. Åtgärdsprogrammet angav vidare inte specificerade och utvärderingsbara åtgärder.

Det överklagade åtgärdsprogrammet

Överklagandenämnden anser att den utredning som ligger till grund för åtgärdsprogrammet är tillräcklig för att bedöma NNs behov av stöd för att nå upp till de kunskapskrav som minst ska uppnås. Av utredningen framgår bl.a. att NN inte bedöms uppnå kunskapskraven i Svenska, Engelska, Musik, Slöjd, Idrott och att hen uppnår kunskapskraven i Matematik med viss tveksamhet.

De åtgärder som ska anges i ett åtgärdsprogram ska vara konkreta och utvärderingsbara. Om en elev har behov av regelbundna specialpedagogiska insatser i ett visst ämne kan det t.ex. anges att eleven ska undervisas av en speciallärare i det ämnet, hur många timmar per vecka det ska ske samt om denna undervisning ska ske utöver ordinarie undervisning i det aktuella ämnet eller i stället för den ordinarie undervisningen. (Se prop.2013/14:160 s.29-30).

Överklagandenämnden anser att skolan genom vissa av åtgärderna lägger alltför stort ansvar på den enskilde eleven och att åtgärderna inte heller är tillräckligt specificerade. Exempelvis anges att NN får enskild undervisning i engelska vid behov, att hen har möjlighet att arbeta i ett angränsade lugnt rum i matematik och att hen erbjuds enskild undervisning samt extra stöd under ordinarie undervisning i grupp i slöjd. Det ska av åtgärdsprogrammet framgå om NN i engelska ska undervisas av en speciallärare, om det ska ske utanför den ordinarie undervisningen samt hur många timmar det i så fall ska ske. Det räcker inte att ange att enskild undervisning ska ske vid behov. Vidare framgår inte omfattningen av åtgärderna i slöjd och dessutom är åtgärden enskild undervisning formulerad som ett erbjudande.

Av det överklagade åtgärdsprogrammet framgår vem som är ansvarig för respektive ämnesspecificerade åtgärder. Det framgår dock inte vem som ansvarig för att följa upp och utvärdera åtgärderna, något som enligt lagens ordalydelse ska framgå. (3 kap. 9 § skollagen)

Överklagandenämnden anser mot bakgrund av de konstaterade bristerna i åtgärdsprogrammet att åtgärdsprogrammet ska upphävas. Ärendet ska återförvisas till rektorn för ny prövning av det särskilda stöd som ska ges NN för att hen ska nå upp till de kunskapskrav som minst ska uppnås.

 

Extra anpassningar eller särskilt stöd?

Vårdnadshavarna anser att åtgärdsprogrammet inte på ett tydligt sätt återspeglar hur skolan ska möta NNs svårigheter i hela hens skolsituation, bl.a. de koncentrationssvårigheter som beskrivs i psykologbedömningen och som är kopplade till hens funktionsnedsättning.

Rektorn bedömer att de anpassningar av undervisningen som skolan gör för att möta NNs behov av bl.a. struktur, förberedelse och tydlighet ligger inom ramen för arbetet med anpassningar och extra anpassningar.

Rektorn och vårdnadshavarna har således olika uppfattningar om när stödet som ges en elev ska ses som särskilt stöd som ska anges i ett åtgärdsprogram och när det kan anses som extra anpassningar som inte bör anges i ett åtgärdsprogram.

Stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen är exempelvis att hjälpa en elev med att planera och strukturera sina studier. Det kan t.ex. ske med hjälp av ett särskilt schema över skoldagen, extra tydliga instruktioner eller stöd för att sätta igång arbetet. Även hjälp med att förstå texter, att förklara ett ämnesområde på ett annat sätt eller extra färdighetsträning inom ramen för den ordinarie undervisningen såsom lästräning eller mattestugor, är att anse som stöd i form av extra anpassningar. Till stöd i form av extra anpassningar hör även enstaka specialpedagogiska insatser under en kortare tid, t.ex. två månader. Likaså kan särskilda läromedel eller utrustning i form av t.ex. tidsstöd samt digital teknik med anpassade programvaror som huvudregel falla inom ramen för stöd i form av extra anpassningar.

Insatser som är att betrakta som särskilt stöd är t.ex. placering i särskild undervisningsgrupp, anpassad studiegång eller elevassistent. Det rör sig om insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att genomföra för lärare inom ramen för den ordinarie undervisningen. Insatsernas omfattning och varaktighet måste beaktas. Mer omfattande eller regelbundna specialpedagogiska insatser utgör särskilt stöd. (Prop. 2013/14:160 s. 21.)

Överklagandenämnden kan, mot bakgrund av vad som framkommit av handlingarna i ärendet, inte göra annan bedömning än den rektorn har gjort i fråga om det stöd som NN får men som inte tagits upp i åtgärdsprogrammet. Detta stöd får således anses ha karaktär av anpassningar och extra anpassningar och bör, trots sin omfattning och regelbundenhet, inte tas med i åtgärdsprogrammet.

Särskilt uttalande

Av handlingarna i ärendet framgår att samarbetet mellan skolan och vårdnadshavarna inte har fungerat. Överklagandenämnden vill peka på vikten av att det finns en väl fungerande dialog mellan skolan och vårdnadshavarna. Innebörden av att vårdnadshavarna ska ges möjlighet att medverka inför upprättandet av ett åtgärdsprogram är att de har rätt att få insyn i utredningen och att de ska få framföra sina synpunkter.

Överklagandenämnden vill avslutningsvis framhålla att upplevda kränkningar inom skolan kan anmälas till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet.

På Överklagandenämndens vägnar, 

Barbro Molander                   Anna-Karin Lundgren

Beslutet har fattats av Barbro Molander, ordförande i nämnden, samt Magnus Åhammar, Birgit Blomqvist, Einar Jakobsson och Gunilla Thole efter föredragning av kanslichefen Anna-Karin Lundgren. Ärendet har hendlagts av juristen Jeanna Fransén.