Till innehållet

Åtgärdsprogrammets syfte som pedagogiskt instrument är att alla särskilda stödåtgärder som ges ska vara med i programmet. Att placera elev i särskild undervisningsgrupp ska vara ett särskilt beslut fattad av rektorn i samband med beslut om åtgärdsprogram.


Beslut 2018-11-29 dnr 2018:1057

Beslut

Överklagandenämnden upphäver det överklagade beslutet om åtgärdsprogram och återförvisar ärendet till rektorn vid Y-skolan för förnyad prövning.

Beslutet får inte överklagas.

Ärendet

Det överklagade beslutet 
Rektorn vid Y-skolan i X kommun beslutade den 21 augusti 2018 om åtgärdsprogram för NN som går i årskurs 5. 

Åtgärdsprogrammet innehåller bl.a. följande åtgärder:
- Hög personaltäthet
- Individanpassade uppgifter
- Perceptionssanerad klassrumsmiljö
- Stöd att strukturera och planera sitt arbete
- Stöd vid det individuella arbetet
- Stöd i det sociala situationer och rastaktiviteter

Det överklagade beslutet
NN har överklagat beslutet företrädd av sin vårdnadshavare som i huvudsak anfört följande. NN har all undervisning i en särskild undervisningsgrupp på en särskild enhet. NN har två funktionsnedsättningar. Det är diskriminerande att hon av detta skäl blir flyttad till en särskild enhet. Stödmöjligheterna i den ordinarie gruppen har inte prövats i tillräcklig utsträckning. De har inte samtyckt till att NN ska flyttas till en annan skola, utan endast att NN tillfälligt ska besöka enheten där den särskilda undervisningsgruppen är belägen.

Rektorns yttrande
X kommun har i yttrande anfört i huvudsak följande. I överklagandet framkommer inte något som beskriver vad vårdnadshavaren inte är nöjd med i åtgärdsprogrammet. Däremot finns det argumentation kring ett beslut om undervisning i särskild undervisningsgrupp. Rektorn fattade ett beslut om undervisning i särskild undervisningsgrupp den 12 juni 2018. Det beslutet delgavs vårdnadshavaren samma vecka. Vårdnadshavaren har inte överklagat det beslutet.

Skälen för beslutet

Gällande bestämmelser
Av 3 kap. 8 § skollagen (2010:800) framgår i huvudsak att om det framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, trots att stöd har getts i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, ska detta anmälas till rektorn. Detsamma gäller om det finns särskilda skäl att anta att sådana anpassningar inte skulle vara tillräckliga. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd.

Av 3 kap. 9 § skollagen framgår att ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska behovet av särskilt stöd och hur det ska tillgodoses framgå.

Enligt 3 kap. 11 § skollagen får, om det finns särskilda skäl, ett beslut om åtgärds¬program för en elev i grundskolan innebära att särskilt stöd ska ges i en annan undervisningsgrupp än den som eleven hör till eller enskilt.

Ett åtgärdsprogram ska omfatta hela elevens skolsituation (prop. 2009/10:165 s. 290). Såväl elevens behov av särskilt stöd som de konkreta åtgärder som avses att vidtas med anledning av det identifierade behovet av särskilt stöd ska anges i åtgärdsprogrammet (prop. 2013/15:160 s. 28 f.).

Överklagandenämndens bedömning
X kommun har framfört att det i överklagandet inte framkommer att NN är missnöjd med åtgärderna i åtgärdsprogrammet, men istället framför invändningar mot det separata beslutet om placering i en särskild undervisningsgrupp.

Överklagandenämnden konstaterar att det visserligen inte framgår att NN är missnöjd med de åtgärder som anges i åtgärdsprogrammet, såsom stöd vid sociala situationer och hög personaltäthet. Av ärendet framgår emellertid att NN är placerad i en särskild undervisningsgrupp och att rektorn vid Y-skolan har fattat ett separat beslut om detta.

För att åtgärdsprogrammet ska fylla sitt syfte som pedagogiskt instrument ska samtliga särskilda stödåtgärder som eleven ges stå med i åtgärdsprogrammet (jfr bl.a. Överklagandenämndens beslut den 29 augusti 2014, dnr 2014:277). Placeringen i en särskild undervisningsgrupp är att betrakta som en särskild stödåtgärd och ska följaktligen stå med i åtgärdsprogrammet. Att så inte är fallet är en brist.

Överklagandenämnden noterar att rektorn fattat beslut om placering av NN i en särskild undervisningsgrupp den 12 juni 2018. Det överklagade beslutet om åtgärdsprogram är fattat den 21 augusti 2018. Åtgärden att placera en elev i en särskild undervisningsgrupp ska vara ett särskilt beslut som fattas av rektorn i samband med ett beslut om åtgärdsprogram (jfr prop. 2009/10:165 s. 292).

Det överklagade beslutet om åtgärdsprogram ska mot denna bakgrund upphävas och ärendet återförvisas till rektorn vid Y-skolan för förnyad prövning av NNs behov av särskilt stöd.

Särskilt uttalande
Överklagandenämnden noterar att det kan ifrågasättas om de åtgärder som omnämns i åtgärdsprogrammet, såsom stöd i sociala situationer och hög personaltäthet, utgör särskilt stöd. Insatser som är att betrakta som särskilt stöd är t.ex. placering i särskild undervisningsgrupp, anpassad studiegång eller elevassistent. Det rör sig om insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att genomföra för lärare inom ramen för den ordinarie undervisningen (prop. 2013/14:160 s. 21).

På Överklagandenämndens vägnar

Niklas Schüllerqvist

Beslutet har fattats av Niklas Schüllerqvist, ordförande i nämnden, samt Magnus Åhammar, Birgit Blomqvist, Einar Jakobsson, Greger Bååt och Elisabeth Fernell efter föredragning av juristen Johanna Jadstrand. Ersättaren Lars Werner och kanslichefen Anna-Karin Lundgren har även varit med vid den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet.