Till innehållet

Shqip (Albanska)


Komisioni për ankesa i shkollave është një autoritet i pavarur, i ngjashëm me një gjykatë ku ti si nxënës apo prind mund të drejtohesh për t’u ankuar ndaj vendimeve të caktuara në kuadër të klasës parshkollore, shkollës fillore, shkollës së mesme dhe arsimit për të rritur.

Çka mund të ankimohet?

Ti mund të ankimosh vetëm disa lloje të vendimeve, psh. vendime rreth programit të masave, vendimeve për plasim në grupe të posaçme mësimore dhe vendime rreth pranimit në shkollë të posaçme, shkollë të mesme apo për në sfi (suedishtja për të huaj).

Në çka mund të rezultoj një ankesë?

Nëse Komisioni për ankesa i shkollave arrinë në përfundimin se vendimi i ankimuar ishte i gabuar atëherë komisioni mund t’a pezulloj atë vendim.

Si mund të akohem?

- Kontrollo se a mund të ankimohet ai vendim.
- Dërgo ankesën atij që e ka marrë vendimin dhe jo direkt Komisionit për ankesa.
- Ankesa duhet të dorëzohet tri javë nga dita kur e ke marrë.
- Shkruaje se ndaj cilit vendim ankohesh, cilin ndryshim e dëshiron dhe përse.
- Shkruaje emrin, numrin personal dhe të dhënat kontaktuese.
- Nënshkruaje ankesën.
- Ankesa dhe dokumentet e tjera që ti i dorëzon bëhen dokumente publike të cilat pastaj çdo kush mund t’i lexoj. Vendimet e komisionit janë publike.

Na kontakto

Adresa postale
Skolväsendets överklagandenämnd
Box 23069
104 35 Stockholm.

Adresa për vizitë
Sveavägen 159, Stockholm

Telefoni
08-729 77 60

Faxi
08-58 60 80 09

E-mail
overklagandenamnden@overklagandenamnden.se

Visar 1 beslut.

  • Në këso raste mund të apeloni
    Vetëm nxënësi, përfaqësuesi i tij ose, në disa raste, personi që mban kujdesin ndaj fëmiut mund t’i drejtohet entit për apelim e jo, bie fjala, komuna apo kryesuesi i shkollës. Se kush ka dejtë të apelojë një vendim përcaktohet më përafërsisht në ligjin shkollor. Nëse ju jeni madhor dhe i jepni dikujt tjetër të drejtën të apelojë në emrin tuaj, atëherë ai duhet të tregojë autorizimin tuaj që ai/ajo është kompetent t’u përfaqësojë.

    Kategori: