Till innehållet

Na ovo možete podneti žalbu


Uvek je sam đak, njegov zastupnik ili u nekim slučajevim startelj taj koji može podneti žalbu odboru, a nikada, na primer, opština ili neko drugi ko je nadležan za školu. O tome ko ima pravo da podnese žalbu na neku odluku je preciznije navedeno u Zakonu o školi. Ukoliko ste punoletni i dajete da neko drugi podnese žalbu u vaše ime onda ta osoboa mora pokazati punomoćje iz kojeg se vidi da je on/ona ovlašćen da vas zastupa.

Na sledeće odluke se može podneti žalba: 

 

Odgođena školska obaveza i prestanak školske obaveze

Staratelj ima pravo da podnese žalbu na odluku o odgođenoj školskoj obavezi i prestanku školske obaveze (3. glava, 7. i 10. član Zakona o školi).

Prijem u posebnu školu i specijalnu školu

Staratelj deteta ima pravo da podnese žalbu na odluku o prijemu posebnu školu u specijalnu školu (3. glava, 5. član Zakona o školi). Odgovarajuće važi za prijem u privatnu posebnu školu ili specijalnu školu (9. glava, 17. član Zakona o školi).

Specijalna škola

Na odluku o merama za đake koji ne stanuju kući (specijalna škola) i na pravo na pohađanje obrazovanja u specijalnoj školi žalbu može podneti đak ili njegov zastupnik (7. glava, 8. član Zakona o školi).

Osnovna škola

Na odluku o merama za đake koji ne stanuju kući (osnovna škola), o smeštaju u određenu školu sa obzirom na bezbednost drugih đaka i mir nastave, o prijemu đaka u osnovnu školu iz druge opštine i o pravu na pohađanje nastave u osnovnoj školi žalbu može podneti đak ili njegov zastupnik (4. glava, 11.-12. član Zakona o školi).

Posebna nastavna grupa

Na odluku da se đak obrazuje u posebnoj nastavnoj grupi žalbu može podneti đak ili njegov staratelj (8. glava, 1. član Uredbe o osnovnoj školi).

Prijem u gimnaziju

Na odluku o prijemu u gimnaziju žalbu može podneti podnosilac prijave za prijem (5. glava,   11. i 13. član Zakona o školi).

Prijem u posebnu gimnaziju

Na odluku o prijemu u posebnu gimnaziju žalbu može podneti đak ili njegov zastupnik (6. glava, 8. član Zakona o školi). Odgovarajuće važi za prijem u privatnu posebnu gimnaziju (9. glava, 17. člam Zakona o školi).

Prijem na obrazovanje prilagođeno za nepokretne

Na odluku o prijemu na obrazovanje prilagođeno za nepokretne žalbu može podneti onaj ko je tražio obrazovanje (5. glava, 30. član Zakona o školi).

Prijem na opštinsko obrazovanje za odrasle

Na odluku o prijemu na opštinsko obrazovanje za odrasle (komvux), o prestanku obrazovanja za nekog đaka i na odluku da se nekom đaku ne omogući ponovno obrazovanje, žalbu može podneti đak. (11. glava, 23. član Zakona o školi).

Prijem na obrazovanje za odrasle za ometene u razvoju

Na odluku o prijemu na obrazovanje za odrasle za ometene u razvoju (särvux), o prestanku obrazovanja za nekog đaka i o ponovnom obrazovanju đaka, žalbu može podneti đak (12. glava, 13. član Zakona o školi).

Prijem na obrazovanje u švedskom za doseljenike

Na odluku o prijemu na obrazovanje u švedskom za doseljenike (sfi), o prestanku obrazovanja za nekog đaka i o ponovnom obrazovanju nekog đaka, žalbu može podneti đak (13. glava, 13. član Zakona o školi).

Kontaktirajte nas

Ako imate pitanja o tome na šta se može podneti žalba, možete pozvati telefonom, poslati pismo ili e-poštu na našu kancelariju.

Kontaktirajte nas