Till huvudinnehåll
Publicerad: 23 januari 2023

Vägledande beslut: Kommunal vuxenutbildning - Interkommunal ersättning

Ett vägledande beslut gällande särskilda skäl för att få delta i kommunal vuxenutbildning som anordnas av annan huvudman än hemkommunen finns nu tillgängligt i vår praxisbank.

Ärendet handlar om en sökandes hemkommun skyldig att åta sig kostnaderna för den sökandes utbildning i kommunal vuxenutbildning som anordnas av en annan huvudman. Överklagandenämnden bedömer att omständigheten att den sökande studerar på högskolan i den kommun där han önskar läsa Fysik 2 utgör särskilda skäl för att delta i utbildningen och att hemkommunen ska åta sig att svara för kostnaderna av utbildningen.

Dnr 2022:1977

Läs beslutet här

Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå